Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Polisman brister i redovisning.

En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes vid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes inkassoböcker, Vid revisionen saknades 1,464 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom lån på växel dels också genom lån hos privatpersoner skaffa ihop något över 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49,16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring av kr. 1,464, 04.
Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blockad, och vid sammanträde med avdelningen 4 juni samma år beslöts prickning av 10 arbetare, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, vilket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning hade nu de tio uttagit stämning på ledarna för fackföreningen Edv. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för käranaena samt svarandena personligen med biträde av advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kär:s goda namn och rykte samt deras fortsatta utkonstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr; i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skrift, i vilken det först påstods, att det varande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrås för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden, Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarhet fordras att gärningen, för vilken beskyllningen gäller, är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig.
I den diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad av fruktan för blockad. Slutligen bestred svar.-omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades, målet och meddelas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort
vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:— kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *