Svensk expedition till Nordpersien startar.

Bilden visar expeditionens deltagare framför bilen. Fr. v. th: Fil lic. E. Behmer, dr Arne. fru Arne, löjtnant Bertel.
Bilden visar expeditionens deltagare framför bilen. Fr. v. th: Fil lic. E. Behmer, dr Arne. fru Arne, löjtnant Bertel.

Dr Arne ledare.
Forskare i Fordbil fara till Khorasan och Astrabad.

Den svenska forskningsresa till Nordpersien, som på onsdagsmorgonen den 14 sept. under dr Arnes ledning startade från Stockholm, utgör ett viktigt led i Sven Hedins asiatiska forskningsarbete. Det gäller grävningar i Khorasan och Astrabad, och expeditionen är till största delen finansierad genom donartioner, som dr Hedin anskaffat från svensk-amerikanska donatorer. Utom av dr Arne själv utgöres expeditionen av två yngre arkeologer, kandidat Elis Behmer och löjtnant Gösta Bertel.
Färden går närmast till Astrabad och gamla Khorasan, där man efter långvariga underhandlingar med perserna lyckats få tillstånd att utföra grävningsarbete. Detta grävningsarbete måste äga rum under två säsonger, dels nu i höst och dels i vår efter den 2 1/2 månader långa snö- och regntiden i vinter, som kommer att användas huvudsakligen för samlingarnas bearbetande. Det går inte att ge sig i väg så där en smula på måfå, när man skall ut på en dylik expedition, utan man måste vara mycket noga med förberedelserna och utrustningen. Man fordrar mycket av de moderna öknens skepp. Som fortskaffningsmedel genom de väldiga ödemarkerna har man bestämt sig för en Fordvagn med släpvagn såsom varande det mest tillförlitliga under så svåra förhållanden.
De områden, som dr Arne och hans medhjälpare nu skola utforska, äro ur historisk och arkeologisk synpunkt synnerligen intressanta. SE som tidigare gjorts av professor J. G. Andersson och som nu förvaras i östasiatiska museet, visa. att det för omkring 4,000 år sedan existerade en förbindelse av kulturell art mellan länderna kring Kaspiska och Svarta haven samt södra Persien och Mesopotamien. Den märkliga likheten mellan samlingarna av målad och omålad keramik från dessa olika trakter samt redskap från den yngre stenåldern och bronsåldern visa, att en jämförelsevis: enhetlig kultur varit rådande över dessa väldiga områden. Att möjliggöra en närmare inblick i denna kultur är den uppgift, som förelagts dr Arnes expedition.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *