Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten d. 31 Aug.
Icke mindre än 6 minderåriga gossar, af mellan 7 och 14 års ålder, tilltalade för inbrott och stöld, instäldes för rätten, åtlöljda af sina föräldrar. De voro arbetaresöner, 2:ne bröder Ekström, Oscar Gustafsson, Gustaf Adolf Pettersson och Lars Olof och Carl Wilhelm Dahlgren. Genom att nattetid inslå ett fönster hos smeden Grönberg hade de förskaffat sig tillträde till hans smedja och der tillgripit 1 kaffeqvarn, 1 strykjern med 2 lod samt en skrufmutter; likaledes hade de nattetid beredt sig int äde i en konsul Enequist å Lenna tillhörig smedja, der de tillgripit 6 gamla och 6 nya hästskor, hvilka de derefter glimt i en buske utanför trädgården flerstädes, utan att sedermera efterse, om de ännu lågo qvar.
Af en enka Nordin från Tofta, hade de tillgripit en af henne i en korg förvarad portmonnä, innehållan 8 Kronor 56 öre.
Vidare hade de, afvaktande en hemresande landtbo, gömt sig bakom en sleeperstapel utanför norderport och sedan landtbon åkt förbi skyndat fram och bakom hans rygg ryckt till sig en bak i vagnen liggande paket. innehållande kaffe, socker m. m. Stölderna jemde inbrotten erkändes i allmänhet af de tilltalade. Särskildt yrkades häkte å Carl Ekström, hviket dock, i anseende till hans minderårighet, för närvarande icke kunde beviljas, och uppskjöts målet, för vidare utredning, till den 21 dennes.

Från Jernhandlanden Axel Fahlströms salubod härstädes bortstulos den 31 augusti på morgonen 2:ne dussin matskedar af förtent jernplåt, enligt af Fahlström derom hos stadsfiskalen gjord anmälan, värda 2 kronor 23 öre, för hvilken stöld en med tvål och diverse annat småkram kringresande och månglande karl vid namn Grönqvist misstänktes. Vid med Grönqvist omkring 2:ne timmar derefter af stadsfiskalen anstäldt polisförhör befanns han innehafva 6 stycken skedar af ofvannämda beskaffenhet, men uppgaf, att han på lördagen köpt sådana hos Fahlström, utan att han dock kunde minnas huru många, att han derefter försålt en del och nu hade 1/2 dussin qvar, samt förnekade på det bestämdaste att hafva olofigen tillgripit några skedar. Hans uppgifter voro dock mycket orediga, och som han icke hade någon stadig sysselsättning och saknade laga försvar, blot Grönqvist öfverlemnad till konungens befallningshafvande med anmälan om förhållandet för vidare förordnande.

Stadsfiskalen Gustafsson mot muraren Jakob Rosenlund angående fylleri:
Rosenlund hade den 21. sistl. juli anträffats å gata här i staden i öfvorlastadt tillstådd och då stadsfiskalen ville taga honom i förvar hade Rosenlund gjort motstånd samt skymfat honom.
Rosenlund, som i dag uppträdde inför rätten temligen upprymd och stortalig, erkände att han vid ifrågavarande tillfälle ”varit litet sömnig i ögonen, men inte full”. Tvänne tillkallade vittnen intygade dock, efter utlagd ed, sanningsenligheten af den mot Rosenlund gjorda angifvelsen.
Rosenlund, som vid protokollets uppläsande, och under vittnesförhöret ville ha sitt ord med i laget och derför var svår att tysta utbrast nu:
”Poliserna kommo och höggo mig. Jag var icke då full, och är det ej heller nu; men (pekande på stadsfiskalen) han var det då, och är så nu med.”
Stadsfiskalen: Jag finner mig nu ytterligare föranlåten att yrka särskildt ansvar å Rosenlund för fylleri inför rätta.
Rosenlund: Jag bestrider, och yrkar uppskof med målet för att med vittnen styrka min oskuld.
Sedan Rätten tillkännagifvet att målet skulle uppskjutas på tre veckor, måste Rosenlund, som ännu ville hålla tal, föras ut ur sessionsrummet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 September 1874
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *