Eldsvåda i Burs.

En i största torftighet varande arbetarefamilj (fader, moder och 6 minderåriga barn, af hvilka det äldsta är 14 år) blefvo nysslidne nyårsdagsmorgon genom vådeld husvilla. Föräldrarne hade aftonen förut begifvit sig till någon i närgränsande socken boende slägtinge, och då om morgonen ert af de hemmavarande sex små barnen skulle lysa omkring i stugan efter något klädesplagg och med elden kommit nära vid en säng, antände densamma och derigenom hela stugan med sådan hastighet, att närboende grannar med möda hunno rädda de arma små mästadels ännu oklädda barnen. — Stugan är uti häradets brandstodsförening försäkrad, ehuru till högst ringa värde. Lösegendomen och det dyrbaraste deraf, fiskredskapen, var icke till försäkring upptagen.
I anledning af ofvanstående sorgliga händelse hvilken blifvit oss från fullt tillförlitligt håll meddelad, tillåta vi oss uttrycka det hopp, att någon i orten måtte sätta sig i spetsen för en insamling, afsedd att i någon mån lindra den sorg och nöd, som genom denna olyckshändelse drabbat en medellös familj på årets första dag. Skulle någon varmhjertad menniska vilja på denna tidnings byrå aflemna en, om än aldrig så ringa skärf till den olyckliga familjen, torde vi knappast behötva försäkra, att det skall blifva oss en sann glädje att sådana gåfvor mottaga och redovisa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *