Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet fredagen den 7 oktober 1932 kl. 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas följamjp i Hangvars socken belägna fastigheter, nämligen:
1) Stora och Lilla Ihre 121 om 43/64 mantal Ett. C a a, varå lagfart senast meddelats för Pehr Bertilson,
2) Stora och Lilla Ihre 123 om 71/128 mantal litt. O b a, varå lagfart senast meddelats för Pehr Bertilsson,
3) 33 tunnland 110 kappland jord i Elinghelme myr, varå lagfart senast meddelats för Pehr Bertilsson,
4) Stora och Lilla Ihre 124 om 49/2048 mantal litt. O b b, varå lagfart senast meddelats för Bernhard Nelason,
5) Stora och Lilla Ihre 127 om 44,6000 hektar och
6) Stora och Lilla Ihre 126 om 2,6950 hektar, genom den 17 december 1929 fastställd avstyckningsförrättning utbrutna från Stora och Lilla Ihre 121, men ej särskilt lagfarms.
7) Stora och Lilla Ihre 123 om 0,1140 hektar, genom den 20 november 1929 fastställd avstyckningsförrättning utbruten från Stora och Lilla Ihre 123 men ej särskilt lagfaren,
Särskilt sammanträde för förhandling om rättsägares anspråk och villkoren för försäljningen hålles tisdagen den 4 oktober 1932 kl. 1 e. m.
här å landskansliet och må jämlikt stadgandet i 106 § utsökningslagen fördenskull vid auktionen icke anspråk anmälas eller förhandling mellan rätts ägarna äga rum.
Samtliga fastigheter äro belägna invid eller i närheten av allmänna vägen Visby—Kappelshamn, omkring 3,3 Mil från Visby, omkring 1,5 mil från Kappelshamns hamnplats, omkring 1 mil från Tingstäde järnvägsstation samt omkring 0,3 mil från Elingheims folkskola och ödekyrka. Mejerier finnas i Hangvar och Tingstäde, belägna på respektive 0,5 mils och 1 mils avstånd.
Fastigheterna Stora och Lilla Ihre 121, Stora och Lilla Ihre 123 samt 33 (tunnland 20 kappland jord i Elingheims myr ligga 1 sambruk och bilda tillsammans den s. k. Ihre gård.

Stora och Lilla Ihre 121 om 43/64 mantal litt. O a. a.
Fastigheten omfattar i areal omkring 520 tunnland, liggande å öms sidor om allmänna vägen Visby—Kappelshaann. Av arealen utgöras om kring 5 tunnland av gårdstomt och park, beväxt med frukt- och pryd. nadsträd, omkring 147 tunnland av åker samt resten av skogsmark.
Åkerjorden utgöres till omkring 35 tunnland av myrmark. Av åkerarealen äro omkring 3 tunnland satta med potatis, omkring 72 tunnland äro besådda med vårsäd, omkring 18 tunnland med vete och omkring 4 tunn. land med råg. Resten av åkerjorden ligger i vall.
Å fastigheten finnes skog till husbehov.
Följande byggnader finnas uppförda å fastigheten, nämligen:
1:o) Manbyggnad av sten i två våningar under spåntak, inredd å nedra bottnen till fem rum och tambur samt å övra bottnen till fyra ruin med vind över. På byggnadens fram- och baksidor finnas verandor av trä. Under halva byggnaden finnas inredda tre cementerade källare.
2:o) Vidbygge av sten i en våning under spåntak, inrett till två rum och kök, skafferi, ????ugn med vind över.
3:o) Vedskjul av trä under spåntak.
4:o) Källarbyggnad av sten under spåntak.
5:o) Hemlighus av trä under papptak.
6:o) Stall- och ladugårdsbyggnad av sten under spåntak, inredd till
a) häststall med plats för 13. hästar och med två fölkättar och en selkammare,
b) koladugård med plats för k42 klavbundna kor och med 8 kalvkättrar.
c) lada, samt
d) foderloft över häststall och koladugård.
Byggnadens golv äro cementerade. I stallet och ladugården finnes vattenledning indragen. Koladugården är försedd med rörledningar för mjölkningsmaskin
7:o) Svinh u s av sten under spåntak, inrett till 24 cementerade svinkäftar, med höloft över. Vattenledning finnes indragen.
8:o) Redskapsskjul och hönshus av trä under spåntak med magasin över.
I manbyggnaden, vadbygget, stall- och ladugårdsbyggnaden, svinhuset och hönshuset är elektriskt ljus inlett Elektriska strömmen alstras vid Ihre kvarn.
9:o) Boningshus av reveterat trä under spåntak, inrett till tre rum, varav ett kallrum, samt kök.
10:o) Uthus av trä under spåntak, inrett till vedbod och källare.
11:o) Lada kv trä under spåntak, samt
12:o) Vidbyggt hemlighus av trä under spåntak.
13:o) Statkarlsbyggning av dels sten, dels trä under spåntak, inredd till två rum och kök med ett rum och kök över.
14:o) Vedbod och hemlighus av trä under spåntak.
15:o) Magasins by ggnad om tre bottnar av trä under spåntak.

Stora och Lilla Ihre 123 om 711126 mantal ditt O b a.
Fastigheten omfattar i areal omkring 665 tunnland, liggande å ömse sidor om allmänna vägen Visby—Kappelshamn och väster om fastigheten Stora och Lilla Ihre 121 lät. Ca a. Av arealen utgöras omkring 101 tunnland av åker samt resten av skogsmark.
Akerjorden utgöres till omkring 50 tunnland av myrmark. Av åkerarealen äro omkring 25 tunnland besådda med vårsäd, omkring 28 tunnland ligga i vall och resten i träda.
A fastigheten finnes skog till husbehov.
Följande byggnader finnas uppförda å, fastigheten, nämligen:
1:o) Statkarls byggnad av trä under spåntak, inredd till två lägenheter om ett rum och kök vardera.
2:o) Jordkällare.
3:o) Vedbod av trä under spåntak.
4:o) Hemlighus av trä under brädtak.
5:o) Lada, dels av sten och dels av trä, under spåntak med vidbyggt redskapsskjul av dels stenpelare och dels trä under spåntak med foderloft över.

33 tunnland 20 kappland jord i Elingheims myr.
Fastigheten är belägen söder om fastigheten Stora och Lilla Ihre 121 litt. C a la samt begränsas i väster av Ihreån och i öster av vägen till Elingheims ödekyrka.
Fastigheten, som är obebyggd, utgöres av myrmark, varav omkring 12 tunnland ligga i vall, omkring 10 tunnland äro besådda med vårsäd och omkring 4 tunnland ligga i träda. Resten är oodlad mark, beväxt med buskar.

Stora oeh lilla Ihre 124 om 491.9048 mantal litt C b b.
Fastigheten omfattar i areal omkring 8 tunnland samt är belägen ut med och söder om allmänna vägen Visby—Kappelshamn. Av arealen utgöras omkring 3 tunnland av bostadstomt, beväxt med frukt- och prydnadsträd, samt omkring 5 tunnland av åker, som ligger i vall.
Följande byggnader finnas uppförda å fastigheten, nämligen:
1:o) Boningshus av sten under tegeltak, inrett till två rum och kök å nedra bottnen samt tre rum i vindsvåningen.
2:o) Uthus av sten under spåntak, innehållande källare, vedbod och tvättstuga, saxat med vidbyggt hemlighus under tegeltak.
3:o) Uthus av sten under spåntak, inrett till magasin.

Stora och Lilla Ihre 127 om 44,6000 hektar.
Fastigheten, som i areal omfattar 44,6000 hektar, är belägen utmed och öster om skiftesvägen till Ihrevik, omkring 1300 meter från allmänna vägen Visby—Kappelshamn.
I klen genom fastigheten flytande Ihreän, finnes ett värdefullt vattenfall. Följande byggnader finnas uppförda å fastigheten, nämligen:
1:o) K varnhus i tre våningar av sten under spåntak innehållande vals- och siktverk, grynverk och sammäldskvarn. Kvarnen drives med vattenhjul, som beräknas giva 35 hästkrafter.
2:o) Mindre elektricitetsverk vidbyggt kvarnen och drivet med vattenturbin.
3 :o) Såghus av trä under spåntak innehållande långbänk,- kapverk och spånbänk samt drivet med vattenhjul.
4:o) K varnstall av trä under spåntak med plats för åtta hästar.
5 :o) Mjölnare bostad av trä under spåntak, inredd till tre rum och kök.
6:o) Ladugårdshus av trä under spåntak, inrett till stall, vedbod och hemlighus.
Såghus, kvarnstall, mjölnarebostad och ladugårdshus äro i bristfälligt
skiek.
Fastigheten är beväxt med skog till mjölnarens husbehov och byggnadernas underhåll. Elektricitetsverket levererar ström till Ihre gård.
Fastigheten är utarrenderad till najölnaren Nils T. Johansson, Ihre i Hangvar, för tre år, räknat från den 19 december 1931.
Stora och Lilla Ihre 126 om 2,6950 hektar.
Fastigheten, som i areal omfattar 2,6950 hektar, är belägen utmed och norr om allmänna vägen Visby—Kappelshamn samt utmed och öster om skiftresvägen till Ihrevik., Den begränsas i nordost och öster av Ihreån. Utgöres av sandjord delvis beväxt med barrskog.
Följande byggnader finnas uppförda å fastigheten, nämligen:
1:o) Skjul av trä under tak av cementplattor, avsett till taktegelfabrik.
2:o) Vedbod av trä under tak av cementplattor.

Stora och Lilla Inre 125 om 0,1140 hektar.
Fastigheten, benämnd Brostugan, omfattar i areal 0,1140 hektar samt är belägen utmed och söder om allmänna vägen, Visby—Kappelshamn. Den begränsas i öster av Ihreån. Utgöres sv bostadstomt, beväxt med några fruktträd och buskar.
Följande byggnader finnas uppförda å fastigheten, nämligen: ,
1:o) Bonings hus av sten under spåntak, inrett till två rum och kök med ett rum och vind över.
2:o) Källare av betong.
3:o) Uthus av trä under spåntak, inrett till vedbod, hönshus och hemlighus.
Fastigheterna hava saluvärderats till:
43/64 mantal Stora och Lilla Ihre 121 65,000 kronor
71/128 mantal Stora och Lilla Ihre 123 20,000 kronor
33 tunnland 20 kappland jord i Elingheims myr 3,500 kronor
49/2048 mantal Stora och Lilla Ihre 114 7,000 kronor
Stora och Lilla Ihre 127 43,000 kronor
Stora och Lilla Ihre 126 1,000 kronor
Stora och Lilla Ihre 125 1,500 kronor
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att vid det här ovan omförmälda särskilda sammanträdet den 4 oktober 1932 bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 20 augusti 1932.
På länsstyrelsens vägnar:
C. G. Ihrfors.
B. A. Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *