Eldsvåda.

Söndagen den 16 dennes kl. 10 f. m. uppkom eldsvåda uti Lärbro, hvilken, oaktadt att folk blifvit från såväl Hangvar som Lärbro socknar uppbådadt icke hann att fullkomligt dämpas för än d. 17 på aftonen; och har omkring ett och ett halft tunnland mark blifvit af elden angripet. Vid på stället gjord efterfrågan om orsaken till eldens uppkomst, har upplysts att sjömannen Johan Petterssons i Hansvar hustru, hvilken på lördagen haft några personer till hjelp med att afberga ett af Pettersson arrenderadt myrstycke, anlagt eld å en större sten omkring kl. 5 e. m. för tillagning af kaffe och efter att sedermera hafva utsläckt elden, begifvit sig åt hemmet, hvarefter de lejda personerna, innan de senare begifvit sig åt hemmet, ytterligare tillsett eldens ordentliga utsläckan, de, hvarför antages att gnistor från den uppgjorda elden bortflugit i någon af de vid densamma närbelägna tufvorna, hvilket ej bemärkts af slotterfolket, och sedan det dagen derpå börjat blåsa, antändt jorden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Augusti 1874
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *