Baptistmålet.

Såsom det var att förutse, har krigsrättens härstädes dom öfver de för vägran att bära vapen tilltalade baptisterna väckt stort uppseende. Sålunda innehåller Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för i fredags en längre artikel, som strängt klandrar domen, uttalar att red. ej kan förstå, efter hvilken lagparagraf de åtalade blivit dömde samt anser att justitieombudsmannen bör i saken ingripa. Såväl i anledning häraf, som vårt löfte vid målets refererande att till detsamma återkomma, skola vi förskaffa oss alla handlingarne i målet och med allra första offentliggöra desamma. Vi skola då också för egen del närmare uttala vår egen uppfattning af frågan, den der utan tvifvel kommer att äfven i talandet tilldraga sig en uppmärksamhet, som torde blifva föga smickrande för den svenska lagstiftningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Augusti 1874
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *