Torpedförrådet i Fårösund får anstå?

Med hänsyn till nu föreliggande statsfinansiella läge anser sig flygstyrelsen icke böra för budgetåret 1933-1934 förnya sin tidigare gjorda hemställan om anslag till uppförande av ett torpedförråd i Fårösund. Sin åsikt om behovet av den föreslagna byggnaden vidhåller styrelsen dock alltjämt.
Av besparingsskäl anser sig styrelsen icke heller böra för nästa budgetår anhålla om medel till fortsättande av arbetet med flygetablissementets i Fårösund iståndsättande. Härtill anvisade 1928 års riksdag ett belopp av 20,000 kr., och senare har styrelsen varje år hemställt om ytterligare anslag för arbetenas slutförande. Dessa framställningar ha emellertid icke föranlett någon k. m:ts åtgärd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *