Landsbygden Hellvi.

HELLVI, 31 aug.
Extra kommunalstämma hölls härstädes i går kväll under folkskollärare K. Håkegårds ordförandeskap, varvid följande beslut fattades:
Beslöts införande av kommunalfullmäktige, som skulle bestå av tjugo personer. En livlig debatt föregick beslutet, varvid bland debattörerna märktes hr. K. L. Pettersson, Sudergårda, för detsamma och tullmästare C. A. Johansson, Kylley emot. Den senaste ansåg att de röstberättb.de inom kommunen ej borde överlåta sin beslutanderätt till ett fåtal personer, Aren-det avgjordes efter röstning med slutna sedlar varvid 23 röster avgåvos för och 19 emot förslaget. Mot detta beslut reserverade sig hr. Johansson.
Vidare beslöt stämman enhälligt för att i möjligaste usträckning möta den kommande vinterns befarade svårigheter på grund av arbetslösheten att tillsätta en arbetslöshetskommitté bestående av fem personer och utsågos härtill förvalt. G. Stare, Lörje, (ordf.) nämdeman P. Falk, Kännungs, (v. ordf.), arb. A. Johansson, Sudergårda, hem. A. Klaudelin, Kännungs,och arb. lertllin, Norrgårde, med som suppleanter, arb. A. Kolmodin, Vitrings, och hem.-äg. E. Nilsson. Lilla Ihre.
Till revisorer valdes: folkskollärare K. G. ,Engfeldt, Vittings, och hem-äg. C. Franzén, Norrgårda, och till deras suppleant hem.-äg. G. Vahl, Nystugu. Som revisor att tillsättas av länsstyrelsen föreslogs folkskollärare K. Håkegård.
Stämman beslöt vidare som direktiv att kommittén skulle försöka få till stånd statskommunala arbeten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *