Till Gotlands Allehandas redaktion.

Som min heder och ära af Redaktionen nu tvenne gånger blifvit kränkt, så anhåller jag att inga flera misstag måtte ske, utan anhåller jag att Redaktionen måtte uti nästa nummer af sin tidning upplysa, att det icke är jag, änskönt jag har det namnet, utan förre artilleristen Johan Rosenlund och icke jag som derför fått tillvitelser af personer. Jag som hittills är välkänd ock ännu aldrig har varit tilltalad för något brott.
Wisby den 5 Aug. 1874.
Johan Rosenlund.
Murare i Wisby.

Det har varit oss temligen svårt, att bli rätt kloka på meningen med ofvanstående beriktigande, helst vi icke veta oss hafva någon enda gång, ännu mindre två, kränkt insändarens ära; vi hafva blott under rubriken rättegångs- och polissaker sanningsenligt omtalat, att en arbetare Rosenlund blilvit af rådhusrätten dömd för tillgrepp af syrener. Men nu tycka vi oss finna, att det icke burit bättre till, än att muraren R. blitvit af någon eller några förvexlad med sin namne, den långfingrade f. d. artilleristen, och det kunna vi omöjligen rå för. Emellertid finner man häraf, hur nödvändigt det är att det från vissa håll så förkättrade titelväsendet ännu bibehålles, ty hade vår referent skrifvit ”förre artilleristen Rosenlund i stället för arb. Rosenland — ja, då hade muraren Rosenlund icke behöft taga illa vid sig!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Augusti 1874
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *