Förslag om inkorporering av Visby socken.

Drätselkammaren har beslutat att föreslå stadsfullmäktige att till kammarkollegium ingiva ansökan om inkorporering av Visby socken med Visby stad. I beslutet ha deltagit drätselkammarens samtliga ledamöter. Frågan kommer att föreligga i stadsfullmäktige på tisdagen.
Denna fråga har som bekant blivit aktuell genom bestämmelserna i lagen om församlingsstyrelse m. m. och kyrkostämmans beslut i frågan om kyrklig samfällighet förra året. Frågan upptogs också av drätselkammaren till behandling genom en för ändamålet tillsatt kommi, bestående av hrr Kolmodin, Björkander och Söderdahl. Denna kommitth har i avgivet utlåtande meddelat, att läpsstyrelsen i länet ansett, att staden fortast möjligt borde vidtaga Åtgärder till frågans lösning. Det har även kommit till kommitt6ns kännedom, att sockenborna numera icke ställa sig obenägna till kommunens inkorporering med Visby stad. Stadskamreraren har vidare förebragt en viss erforderlig utredning i ärendet.
Frågan har emellertid betydligt äldre anor inom vår kommunala förvaltning. Redan år 1916 väckte hrr Carl Bolin, Carl E. Ekman, Allon de Jounge och Gust. Svedman en motion i stadsfullmäktige om igångsättande av utredning och vidtagande av åtgärder för inkorporering av Visby socken. Med anledning därav tillsattes också av stadsfullmäktige en kommitth för utredning, vilken i febr. 1917 föreslog stadsfullmäktige att till Visby socken göra en förfrågan, huruvida denna vore villig att deltaga i en .utredning i saken. Kommunalstämman i Visby socken underrättade emellertid stadsfullmäktige, att denna icke vore villig att låta inkorporera sig med staden, varför frågan måste förfalla.
Genom tillkomsten av lagen den 18 juni 1919 om ordning och villkor för ändring i kommunal- och ecklesiastik indelning möjliggöres emellertid numera under vissa betingelser en ändring i kommunal indelning, även om den därav berörda kommunen motsätter sig sådan ändring.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *