Motorvagnen vid Gotlands järnväg,

vilken redan gått några turer på norra linjen, företog i går en extratur Visby – Burgavik och åter, varvid pressen bereddes tillfälle att ”provåka” den nya vagnen. Den har en mycket behaglig interiör i gråaktiga färger, och vad kupéfönstren beträffa ha dessa en ny sorts ventilationsanordning, genom vilken vagnens passagerare slippa att bli utsatta för drag. Det är ju ofta så, att en del passagerare önska ha fönstren uppe under kvalmiga dagar, medan återigen andra icke tåla något som helst drag. I denna motorvagn är denna lilla olägenhet avskaffad, i det att övre delen av fönstret kan öppnas inåt, varigenom luftströmmen går uppåt och passagerarna alltså slippa att sitta direkt i draget. De bekväma sittplatserna äro 38 till antalet och beklädda med gråmelerat läder. Allt som allt gör hela vagnen, som skall gå på norra linjen, ett mycket gott intryck. Avsikten med anskaffande av motorvagnar för Gotlands Järnväg har vait att skaffa bekvämare och snabbare persontågsförbindelser samt att nedbringa driftskostnaderna. Slår försöket väl ut med denna vagn, är det styrelsens avsikt att skaffa ytterligare tvenne.
Vagnen är utexperimenterad vid Kalmar verkstadsaktiebolag, som också byggt själva maskineriet. De övriga delarna äro byggda å järnvägens egen verkstad. Maskineriet ligger i en fjädrande vagga, som är upphängd i vagnens ramverk. Drivkraften levereras av tvenne 6-cylindriga Volvomotorer å vardera 75 hästkrafter. Kraftöverföringen sker på mekanisk väg, i sista hand genom kedjeband, som är kopplat å vagnens båda axlar. Hastigheten kan utan olägenhet uppdrivas till 80 km. Per timme. Dragkraften medger tillkoppling av minst en boggievagn och en tvåaxlig vagn, varvid hastigheten för ett dylikt tåg ej bör överskrida 60 km per timme. Belysningen är elektrisk, och strömmen erhålles från tvenne accumulatorer, som laddas av två generatorer. Vagnen är försedd såväl med trycklufts- som handbroms.
Då vagnen går som ensam personvagn i ett tåg, kan den betjänas av endast en förare, som samtidigt tjänstgör som konduktör. Häri ligger givetvis en stor besparing, då järnvägen eljest i sina tåg har två man på loket och en konduktör. Övriga driftskostnader och underhållskostnader beräknas ställa sig billigare än för ångtåg. Dessa senare komma givetvis att även för framtiden användas vid större tillströmning av passagerare.
Vagnens anskaffning har dragit en kostnad av c:a 40,000 kr. Den besiktigades och godkändes den 23 sistlidne juli av maskininspektören i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tordagen den 4 augusti 1932
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *