Livlig turistsäsong på Gotland.

Som litet var nog kunnat lägga märke till har Gotland i år en ovanligt livlig turistsäsong. Turistföreningen räknar med att antalet resande hittills i år varit omkring 4,000 personer större än under fjolåret, och av dessa personer torde inemot tusentalet ha varit utlänningar på egna båtar, varibland danskarna utgjort ett särskilt talrikt inslag. Det är säkerligen turistföreningens och Gotlandsbolagets trägna och målmedvetna reklam som nu bär frukt. Det har varit så många resande både i staden och Då landsbygden, att det till och med tidvis blivit ont om bostäder. Praktiskt taget är det också ännu fullt hus överallt.
Sommarvädret har ju varit idealiskt, med ringa regn — det som kommit har behagligt nog kommit på nätterna eller morgnarna — och badvattnet håller alltjämt en temperatur, som är idealisk. Tack vare den jämna temperaturen i vattnet torde man också kunna hoppas nå en vältempererad eftersäsong och höst. Gotlands turistförening, som i dagarna i samarbete med Svenska turistföreningen igångsätter en allmän propaganda för just eftersäsongen, hoppas och tror att denna i år skall bli lyckad.
Ännu väntas mycket folk till Visby på längre eller kortare besök. Om söndag går ångaren Visby en extratur till Stockholm och hämtar en 150 deltagare i Nordiska söndagsskolemötet på Lidingön, vilka skola avlägga besök 5 gamla Visby. Samma dag komma ett 50-tal ungdomar från Uppsala Missionsförening. På söndag hitkommer professor Lennart van Post med 5 herrar och 5 damer, som på en exkursion från Folkuniversitetsföreningen skola besöka Visby ett par dagar och därefter resa vidare till Burgsvik. Den 11 dennes kommer ångaren Borgholm, hit med ett 60-tal littauer, och samma dag hitländer en sällskapsresa med 16 amerikanska turister, som närmast komma från Norge. Den 12 aug. anländer Svenska Amerikalinjens motorfartyg ’Gripsholm på Sv. D:s östersjökryssning, närmast från Köpenhamn. Detta fartyg nedför mellan 600 och 700 passagerare, kommer kl. 8 på morgonen och kvarligger till kl. 15, då ångaren avgår till Helsingfors. Följande dag den 13 anländer ångaren Viceroy of India från Köpenhamn med c:a 500 passagerare och ligger här från kl. 2 till kl. 7, då resan fortsättes till Stockholm.
För övrigt kan nämnas att Snäckgärds-baden en tid haft en engelsk-rysk prinsessa inkognito bland gästerna, och k mitten på månaden hitväntan en prins och två prinsessor från Tyskland, vilka emellertid även de önska vara inkognito. I dag hitkom från K. F. U. M:s Ingarö-läger 81 personer och från Södertälje scoutkår 14 personer, och efter vad vi försport är det visst meningen anordna något scoutläger utåt Västergarn. Vid Galgberget har den nya lägerplatsen varit flitigt anlitad — den har kort sagt blivit en stor framgång — och där ha stundom varit ända till 30-talet tält samtidigt uppslagna.
Det artar sig, som synes, till att bli en verklig rekordsäsong i år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 augusti 1932
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *