Tornet ”Blacken” på Skeppargatan.

Som bekant företog kapten Tor Sillén en, grävning i Skeppargatan för någon tid sedan, närmare bestämt den 19-22 juli, för att utröna, varest det Visborgs slott tillhörande tornet Blacken möjligen skulle ha stått.
Av den sammanfattning, som kapten Sillen nu gjort av resultatet från grävningarna, framgår bl. a., att på, ett djup under gatan av 2.18 m. påträffades en sten, fyrkantig och rätvinklig i två synliga hörn. Stenen låg jämn och horisontal och intill densamma åt öster låg ytterligare en sten med murbruk i fogen. Men murverket fortsatte icke åt väster tvärs över gatan. För att bättre klarlägga östra ändan av den stora planstenen fortsattes grävningen utåt gatans mitt. Platsen där mur saknades misstänkte hr ollen vara en port i muren, och vid jämförelse med den å Visborgs nuvarande ruindel uppsatta kartan och teckningen (ur Dahlbergs Suecia) befanns också att det var en port just på tornets södra sida: det förklarade att mur där icke påträffades. Att gräva ut porten och finna andra sidan ansåg hr Sillen för riskabelt för husvägg och gårdsmur till huset Skeppargatan 3.
Den funna nästan fyrkantiga stenen var märkvärdigt slät, liksom av slitning. Den låg på naturgruset och utgjorde sålunda murens understa skift. Hr Sillen anser det tydligt att de stenar som påträffats utgöra del av ett murverk, och då tornet Blackens sydmur enligt karta skall ha stått just här. parallellt med stadsmuren, anser hr Sillen a<tt det med till visshet gränsande sannolikhet kan anses vara en grundmur av detta torn. Då schaktet var öppet, fotograferades detta av bl. a. en amerikansk yrkesfotograf, miss Emelie Danielsön. Mängden av ben som hittades gör det troligt att vid muren legat en hög med avfall från matlagning. Där funnos utom ben tänder av djur, till synes av häst. en bet av galt eller vildsvin, fågelkranier m. m.
Kapten Sillen framhåller som sin åsikt, att sedan tornet spräns murarna raserats, har man grant plockat bort all synlig sten för att bränna kalk. Murbruk, smärre sten.
tegelrester o. dyl. ha blivit kvarliggande i högar, som sedan utbretts. Skeppargatan har i senare tid blivit ytterligare höjd. Det hus t. ex., som förut Låg där nuvarande hörnhuset Skeppargatan 2 står och lär ha funnits där 1807, hade nämligen golvet liggande ett par trappsteg lägre än gatan, och gården lär ha legat c:a 0,4 m. lägre än gatan. Det kan. anser hr Sillén, ha varit små kullar efter Visborgs byggnader eller jord efter husgrunder, som man ytterligare brett ut. Tornets grund behöver icke ha legat så djupt under dåvarande mark. Domkyrkans grund lär ligga blott c:a 0,7 m. under marken, grundlagd ävenledes på grus eller strandklappersten.
Kapten Sillens intressanta redogörelse är ställd till riksantikvarien och förf. har överlämnat ett ex. av densamma till fornsalen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 augusti 1932
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *