Uti en hit ingiven ansökning har Kungl.

Vetenskapsakademi an hemställt att ett raukområdie, beläget söler om manbyggnaden å E. Blomgren tillhöriga gården I/4 mantal Hultungs i Bunge socken, måtte fridlysas i enlighet med lagen angåends naturminnesmärkens fredande den 25 juni 1909. Området finnes utmärkt å en ansökningen vidfogad karta.
Fridlysningen är avsedd att innefatta förbud mot skadegörels3 å raukarna eller berggrunden i allmän het.
i anledning härav förelägger Konungars befallningshavande härigenom den, som må hava något mot arsökningen att erinra, att senast inom två månader härefter sådant hit anmäla.
För dem, som önska taga del av handlingarna med därtill hörande karta, hållas desamma under ov annämnda tid tillgängliga här å landskansliet.
Visby i landskansliet den 23 juni 1932.
På länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Melin.
C. G. Ihrfors

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *