Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 28 december, Denna dag förekommo jemförelsevis få mål. Ibland andra förekom:

1.) Ett mot bonden Lars Mårtensson lilla Norrgårda i Sproge socken, tilltalad för att hafva den 11 sistlidna november å stora torget här i staden till salu utbjudit i ruttnande tillstånd varande nötkött af en sjelfdöd oxe. Enligt uppgift inför rätten skulle stanken af det ruttnande köttet börjat sprida sig nära ökar hela torget, kvartilre polisbetjenten Pettersson anmodat veterinärläkaren Sehong att anställa besigtning å den till salu utbjudna varan, hvilken då, enligt datorn afgif vet betyg, befanns vara i ruttnande tillstånd. Lars Mårtensson erkände nu inför rätten att oxen var sjelfdöd, men påstod, att sjelfdöden icke hiirledt sig af sjukdum, emedan oxen varit ”frisk och rask dagen förr än han dog, uppgifvande Mårtensson derjemte, att ”oxen ätit ihjäl sig af potates”, af hvilka han på den korta tiden ifrån föregående dag ”förtärt en hel hop” (1/4 tunna). Som det icke vid rätten kunde styrkas, att Mårtensson försålt något af det skämda köttet, fr. kallades han från ansvar.

2.) Handlanden Lars Bachér, tilltalad tör oloflig bränvinsförsäljning, af rådhusrätten härstädes frikänd, men af bobrätten ålagd värjemålsed, hade förut härstädes anmält, att han hos k. m:t anfört besvär öfver hofrättens utslag och derföre af rådhusrätten blifvit ålagd att denna dag, vid 10 kronors vite, med diariibevis styrka, att besvär blitvit hos k. m:t anförda. Bachér uteblef emellertid nu med detta bevis, hvarföre honom ålades, vid ett förhöjt vite af 20 kronor, att till rätten med sådant bevis inkomma den 25 nästkommande januari.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *