Fastighetsauktion.

Enl. Gotlands norra Häradsrätts förordnande den 9 maj 1932 försäljer undertecknad efter offentlig auktion på platen den 2 juli (lördag) kl. 4 e. m C. A. Häggs sterbhusdelägare tillhöriga fastigheten Sixarve 113 om 37/1024 mantal i Wiklau socken bestående av skog och hagmark. Å fastigheten beläget mindre boningshus och stall tillhör icke fastighetsägarne.
Försäljningen sker enligt samäganderättslagen, och fastigheten får icke bortsäljas för köpeskilling, understigande 2,500 kronor.
Känd inropare kan erhålla anstånd med köpeskillingens erläggande. Så ock annan som ställer godkänd borgen.
Sven Hultman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *