Gotlands infanterikår.

Kaptenen i förutvarande Gotlands infanteriregementes reserv G. Arvid Falk anhåller hos k. m:t om rätt att fortfarande till den 25 oktober 1934 kvarstå i reserven. Militärbefälhavaren tillstyrker ansökningen.
Värnpliktige befälseleven Gert Nyman i Lund anhåller hos k. m:t om rätt att utan hinder av att ansökan därom icke ingivits inom föreskriven tid, antagas till officersaspirant vid Gotlands infanterikår. Kårchefen avstyrker ansökningen med hänsyn till att han redan anmält, att något behov av plats vid 1933-1936 års officerskurs vid krigsskolan icke föreligger för kåren. (H. B.).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *