Arrendelindring trots för sen ansökan?

Kammarkollegium har till k. m:t överlämnat av arrendatorn av Tjautmyr under kyrkoherdebostället i Hejnums socken J. A. Pettersson gjord ansökan dels att erhålla nedsättning i arrendet även efter den 14 mars 1931, dels att ansökningen om arrendelindring måtte upptagas till prövning, utan hinder av att densamma icke ingivits inom föreskriven tid. Enär frågan om dispens från bestämmelsen om tiden för ingivande av ansökan om arrendelindring är av beskarfenhat att ankomma på k. m:ts prövning, har kollegium, med tillstyrkande av ansökningen i denna del, funnit sig böra hemställa, att k. m:t måtte förklara den omständigheten, att ansökningen icke ingivits inom föreskriven tid, ej skall utgöra hinder för kollegium att företaga ansökningen om fortsatt arrendelindring till prövning och avgörande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *