Friköp med många förbehåll.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos kammarkollegium, att hr Jakob Oskar Wahlgren medgives rätt att för ett pris av. 1,000 kr. friköpa ett närmare angivet område under lönebostället 3/8 mtl Annexen i Lokrume Backen.
Med hänsyn till lägenhetens belägenhet i omedelbar närhet av sockenkyrkan och rätt stora område, vilket möjliggör framtida styckning, borde i detta särskilda fall enligt länsstyrelsens mening vid upplåtelsen dipuleras vissa förbehåll ifråga om områdets disponerande. Där borde sålunda icke få uppföras dansbana eller inrättas annan nöjeslokal. Jämväl förbehåll till förebyggande av tillkomsten å området av enskilt kapell eller bönehus vore att förorda, tillägger styrelsen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *