Förre hemmansägaren Jakob Nilsson

i Glästäde, Lärbro socken, har på grund av en denna dag ingiven ansökan försatts i konkurs vid Gotlands norra häradsrätt. Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda domsaga å domsagokansliet 1 Visby den 17 mars 1932 kl. 12. Bevakningar böra vara Ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 31 mars 1932. Kungörelser om konkursen skola införas i Gotlands Allehanda. Anmärkningar mot de bevakningar, som bevakats före ovannämnda bevaknings tids utgång, må framställas senast den 18 april 1932. Anmärkningsskrift, i två exemplar, ingives eller insändes till konkursdomaren. Under anmärkningstiden bliva bevakningshandlingarna att tillgå å rättens ombudsmans, brandchefen Carl Lindström, kontor vid Strandgatan i Visby. Förlikningssammanträde kommer att hållas inför rättens ombudsman i konkursen å dennes kontor den 3 maj 1932 kl. 13. Möjligen återstående tvistefrågor handläggas vid häradsrätten den 9 mal 1932 kl. 10. Konkursdomarens postadress är Vådklockegat. 20 1 Visby. — Visby i Gotlands norra domsagas kansli den 18 februari 1932.
I tjänsten:
Gillis Karlbrink.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *