En gripande sorgehögtid i Sanda.

En gripande sorgeakt försiggick i går i Sanda kyrka, då stoften efter de båda så hastigt avlidna makarna Magda och John Sandell vigdes till den sista vilan. Till sorgeakten hade infunnit sig ett stort antal gäster och andra deltagande. Samlingen ägde rum i kyrkan kl. 3 och de båda kistorna voro på förhand placerade i koret.
Sedan kyrkoklockorna tystnat, utfördes sorgemusik på orgeln av folkskollärare Hj. Gadd. Därefter följde psalmen »Jag går mot döden», unisont sjungen. Kyrkoherde Henric Carlson som förrättade jordfäsningen, höll ett varmt minnestal över de bortgångna med ledningen av bibelordet: »Herre, till vem skola vi gå? Du har det eviga livets ord». Sedan den ritualenliga jordfästningen ägt rum och ps. 651 sjungits, trädde officianten för altaret, där levande ljus brunno och utförde begravningsmässan. Den högtidliga akten, under vilken många ögon tårades, avslutades därefter med ps. 598.
Under orgelns toner buros därefter kistorna ut ur kyrkan och sänktes en gemensam grav på kyrkogården, varefter kyrkoherde Carlson med några ord lyste frid över giften. Ett stort antal kransar hade sänts till de så hastigt bortryckta makarnas bår.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *