Skattefria kronobyggnader.

Regeringsrätten har ogillat av Visby stads drätselkammare anförda besvär över, att kammarrätten på yrkande av armsförvaltningen med ändring av Gotlands läns prövningsnämds för fastighetstaxering beslut förklarat, att de kronan tillhöriga, boningshusen med flygelbyggnader å Visborgs kungsladugård och f. d. officersbyggnaden å samma egendom skulle för år 1928 upptagas i taxeringslängden över fast egendom, för vilken bevillning icke erlägges, med taxeringsvärden av resp. 20,000 och 15,000 kr. Prövningsnämden hade i likhet med, stadens fastighetstaxeringsnämd ansett, att byggnaderna skulle uppföras i den bevillningspliktiga taxeringslängden. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *