Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 4 febr.
Härvarande S. L. U.-avdelning höll i lördags kväll sitt ordinarie årsmöte i föreningslokalen härstädes. Mötet inleddes med »Vårt land» uniSent sjungen varefter avdelningens ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna. Års- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes. Av arvsberättelsen framgick, att föreningens medlemsantal, som vid föregående årsmöte uppgick till 58, under året ökats med 4 varör medlemsantalet nu utgör 62. Föreningen har under året hållit 9 protokollförda möten varav ett allmänt samt har gemensamt med B. F.-avdelning anordnat en större sommarfest.
Härefter vidtog val av styrelse för år 1932. Härtill valdes hem.-äg. Olof Larsson, Kyrkeby, ordf. assist. Gunnar H. Johansson, Simes, sekr., frkn. Karin Florström, Hägsarve, kassör, frkn. Edit Boberg, Petes, v. ordf. och hr. Erik Laurin. Lukase, v. sekr., samtliga omvalda. Till suppleanter omvaldes frkn. Dagmar Thomsson, Bertels, Karin Boberg Petes. hr Edvin Olsson, Haxarve, Sven Klasson, Simes och frkn. Nanny Båtelsson, Bosarve.
Till distriktsombud valdes hrr Olof Larsson, Kyrkebv, Gunnar H. Johansson, Simes, och frkn. Karin Florström, Hägsarve. Till ledamot i B. F.-avdelningens lokalstyrelse valdes hr Harry Thomsson, Bertels, med Hugo Konradsson, By, som suppleant Att jämte ordförande representera avdelninsen vid bondeförbundets
kandidatnominering utsågs hr Ivar Larsson, Mickels. Till ledamöter i styrelsen för föreningslokalen valdes hrr Olof Lars,
Kyrkeby och Harry Thomsson, Bertels, med hrr Sven Olsson, Vastäde, och John Larsson, Mickels, som suppleanter. Till revisorer valdes frkn Greta Snöbohm, Hallbjens, och hr Harry Thomsson, Bertels, med frkn. Berta Svensson, Bertels, och hr Erik Bergvall, Mickels, som suppleant.
Behandlades trenne väckta frågor angående bildande av gymnastikklubb, amatörklubb och folkdanslag. Att utreda frågorna tillsattes en kommitté på tre personer.
Sedan förhandlingarna avslutats bjöds på kaffe, varunder en trio underhöll med musik, varefter följde deklamation samt en politisk dialog mellan två flickor. Då tiden nu började lida mot småtimmarna avslöts mötet med ett fyrfalldigt leva för S. L. U.-rörelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1932
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *