Nykterhetsnämdens berättelse.

Nykterhetanämden i Visby har nu till stadsfullmäktige ingivit sin berättelse över närodens verksamhet under år 1931.
Nämden har under det gångna året sammanträtt 7 gånger, och hava därvid 82 äranden varit föremål för nämdens behandling. Under tiden mellan sammanträdena hava löpande göromål av mindre vikt handlagts av ordföranden. I vissa fall har han dock härvid inhämtat en eller flera ledamöters av nämden åsikter. Dylika ärenden hava föredra. gits inför nämden vid dess nästa sammanträde och därvid av densamma blivit godkända. Ordföranden har under året av nämden varit utsedd till dess sekreterare.
Såsom tillsyningsman under året har fortfarande tjänstgjort exekutionsbetjänten Gustaf Falck. Denne har inspekterat stadens samtliga utskänkningsställen, restauranter och kaféer och därvid gjort sammanlagt 1,385 besök. Ordningen och snyggheten på dessa serveringsställen torde i stort sett kunna, betraktas som tillfredsställande.
Till systemaktiebolaget har nämden avgivit 108 yttranden över inkomna ansökningar om motbok eller höjd tilldelning- Vidare har nämden efter granskning av »Förteckning över motboksägare! inom Visby, stad och deras tilldelning» till samma bolag avgivit yttrande över densamma. Over 148 inkomna ansökningar om erhållandet av körkort har nämden avgivit yttrande, varvid 7 stycken av densamma blivit avstyrkta,. 35 personer hava under året blivit anmälda för nämden med anledning av spritmissbruk. Efter verkställd utredning har nämden i ett fall beslutat, att jämlikt rusdrycksförordningen § 35 rusdrycker ej må till vederbörande utminuteras under ett års tid samt i 20 fall sett sig föranlåten att tilldela vederbörande allvarlig varning, vilken diilldelats antingen, inför nämden, av ordföranden personligen eller skriftligen. Någon hemställan om persons intagande på alkoholistanstalt har under året icke gjorts.
Från socialstyrelsen har under året till omkostnader för nämdens verkae.mhet under år 1930 utgått 350 kr.
Rörande nykterhetstillståndet i staden under året hänvisar nämden till en del uppgifter, hämtade ur stadsfiskalems arbetsförteckningar. Enligt dessa var antalet fylleriförseelser under år 1931 169 st. mot 180 under år 1929. Av dessa begingos 12 st. i förening med oljud, våldsamt motstånd mot polis e. d. och 14 i förening med förande av bil mot resp. 24 och 11 under år 1929.
För de sista tolv åren har antalet förseelser varit följande: år 1920 339 (därav i förening med oljud eto. 45), år 1921 213 (41), år 1922 132 (22), år 1923 141 (18), år 1924 129 (15), år 1925 126 (17), år 1926 141 (81), år 1927 138 (14), år 1928 167 (29), år 1929 287 (34), år 1930 180 (24), och år 1931 169 (12).
Som vanligt hava sålunda de flesta för fylleri dömda personerna icke varit bosatta i Visby.
Av de under året ådömda fylleriförseelserna avse nämligen 74 förseelser (= 44 %) personer bosatta inom kommunen. Av de för fylleri dömda personerna tillhörande Visby kontrollområde hava endast 29 stycken varit innehavare av motbok, och av dessa nära 50 % sådan med inköpsrätten begränsad till 1 lit./mån. eller mindre.
Att döma av ovanstående tablå, vilken i och för sig dock ingalunda är utslagsgivande, orde sannolikt det allmänna nykterhetstillståndat inom kommunen under sistförflutna året fortfarande undergått en viss förbättring.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1932
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *