Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 2 febr.
Lärbro S. L. U.-avdelning höll i söndags årsmöte i Idrottspaviljongen härstädes, vartill föreningsmodlemrnarna tämligen mangrant infurnnit sig. Mötet öppnades mod unison sång, varefter årsberättelsen upplästes. Flitigt densamma uppgick medlemsantalet vid årsskiftet till 85 personer, vilket visar en mycket stark tillslutning under det halvår, som föreningen varit till. Då föreningen i slutet av maj. förra året bildades, var nämligen antalet medlemmar knappt hälften.
Vid valen, som förekommo blev en ny styrelse tillsatt, bestående av 5 ledamöter och 2 suppleanter, samt tillsattes 2 revisorer. Till ombud för föreningen vid Idistriktortiötena inom länet utsågos 4 personer. Efter förhandlingarnas slut blevo de avgående styrelseledamöterna i ett kort anförande av den nyvalda ordföranden avtackade, varefter ett kraftigt besvara leve utbringadts för den gamla styrelsen.
Härpå bjödos de närvarande på kaffe av den vid förra mötet tillsatta programkommittén. Under kaffedrickningen sjöngs en sång av fröken Lisa Gardell, Othem, för vilken hon av en tacksam publik belönades med smattrande applåder.
Så följde slutligen dans och lek varvid särskilt den gamla, folkleken »Väva valmal» kom till användning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *