Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 1 febr.
Årsmöte hölls av Södra Gotl. Missionsförening den 31 jan. i missionssalen. Kl. 11 f. m. öppnades mötet av församlingens ordförande Oscar Wessman, Fidenäs. Därefter predikade pastor J. Häggström över evangzeliitexten Luk. 2: 22-32 och distrikteta föreståndare Johan Nilson, Eakilstuna. över högmässotexten Joh. 1: 16-18. Kl. 1,30 e. ni. hölls konferens under lednmg av hr O. Wessman, Fidenäs. Di striktets sekreterare förde dagan.s protokoll. Års- och revisionsberättelserföredragas och godkändes. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen med tacksamhet. Vid årets slut var församlingarnas medlemsantal 143, ungdomsföreningarnas 75, juniorföreningarnas 34 och söndagsskolornas elever 80. Inkomster och utgifter balanserade å kr. 3,072:46.
De ur styrelsen avgående omvaldes: mejeristen Joh. Lingström, Fidenäs. skräddarmäst. O. Bäckström, Bergsvik, och och lantbr. O. Lindkvist, Näs. samt suppleanter K. Fågelgren, Hablingbo, och lantbr. Herman Ahlkvist, Vamlingbo.
Revisorer blevo lantbr. O. Mårtensson och Viktor Pettersson Vamlingbo, med byggmäst. Roland Cedergren, Vamlingbo som suppleant. Flera viktiga frågor för verksamheten avhandlades. Konferensen uttalade genom ordf. ett varmt tack till pastor J. O. Häggström för hans arbete under året samt avslöt konferensen med bön.
Kl. 3 e. m. öppnades mötet med sång och bön. Distriktsfärest. Joh. Nilson predikade över 1 Petri 4: 10, och pastor Häggatröm talade över 1 Joh. 1: 3. Efter bön av mejeristen Joh. Lingström avslöts årshögtiden med tack till styrelsen för årets arbete och till talarna vid mötet.
Mötet var väl besökt och mycket givande. Alla deltagarna blödas på mat och kaffe av tvenne familjer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *