Skepparegillet i Visby

firade i lördags 1 Mars sin sedvanliga årshögtidsdag, denna gång å stadshotellet, hvars port var prydd med svajande flaggor. Festsalen var dekorerad på sedvanligt sätt.
Af revisionsberättelsen som först föredrogs, framgick: att ledamotsantalet som vid räkenskapsårets början uppgick till 70 vid dess slut 71 — 2:ne nye leda möter hade intagits och en aflidit (kapt. L N. Hejdenberg); att Gillets kassa, som vid 1887 års utgång uppgick till 32,048: 86 under året hade ökats med. . 1,181:92 och utgjorde således vid dess slut 33,230: 78.
Å Dubbeska donationsfonden (bestämd till en tunna guld) hade under året oppstått en behållning af 109 kr. 47 öre derigenom att, på grund af den låga räntefoten, vid förra sammanträdet lediga pensionsrum ej tillsatte. Af dessa 109 kr beslöts att såsom gratifikation för en gång tilldela en skeppareenka 40 kr. och bränne andra fruntimmer hvardera 20 kr. samt reservera återstoden.
De i tur afgående direktörerna, kaptenerna Thomson, Saudelin och Hattman återvaldes för 3 är, och 1 etället för kapten K. J. Kahlström, som på grund af sjuklighet förklarade sig förhindrad att qvarstå som direktör, valdes kapten E. Lyberg.
Till direktörssuppleanter återvaldes kaptenerna Otto Falk och K. O. Gardell samt nyvaldes kapten M. Kindberg.
Till revisorer utsagos kaptenerna A. Löfflet, Hj. Bolin och Aug. Smitterberg amt till revisorssuppleanter kaptenerna J. E. Johansson, F. Siltberg och O. Högberg,
Sedan förhandlingarna voro slutade framsattes bålarna och tillbragtes det öfriga af qvällen p& sedvanligt sätt under tal och sång.
Omkring ett 40-tal ledamöter voro närvarande. Värdar voro kaptenerna Hj. Bolin och Gust. Nyman mod kaptenerna F. Siltberg och Rud. Nyström sam ungskeppare.
Till gillet ingick under aftonens lopp nedanstående telegram:

Ordföranden för Skepparegillet, Visby. Hembär till gillet Göteborgs fartygsbefäl hafvareförenings styrelses lyckönskningar. Måtte gillete tvåhundraåriga sammanhållning och gagnande verksamhet mana Sveriges fartygebefälhafvareföreningar till efterföljd.
Å styrelsens vägnar:
Bersén, ordförande.

Äfven från kapten J. Wessman, som för närvarande ligger i Helsingborg, ingick välönskningstelegram.
Utmönstringen af sjömän för seglationsåret var lifligare än i fjor, 25 stycken.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Mars 1889
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *