Stadsfullmäkitge hade igår ett kortare sammanträde,

hvarvid öfverstlöjtn. Carlstedts anmälda förhinder för frånvaro (enskild middagsbjudning) vid föregående sammanträde af fullmäktige underkändes.
— Till revisorer för granskning af tekniska skolans räkenskap för 1888 valdes hr Carlstedt med hr Cedergren till ersättare.
— På grund af motion af hr Carlatedt beslöto fullmäktige att åt drätselkammaren uppdraga att ombesörja det krono-, kommunal- äfvensom tomtöresdebetsedlarne kostnadsfritt tillställas i staden boende skattskyldige i deras bostäder.
Öfverenskommelse om detta uppdraga utförande skulle träffas med stadsgevaldigern eller annan lämplig person mot en ersättning af högst 50 kr. om året.
— Ångfartygsbolaget Gotlands ansökan om befrielse från hamnargift för den af bolagets ångbåtar, som uppehåller vintersamfärdseln med hufvudstaden, hvilken ansökan stödes på billighetsskäl och i andra kommuner rådande förhållanden, hänvisades till drätselkammaren.
— Länsstyrelsens af oss häromdagen återgifna utlåtande i latrinfrågan beslöto fullmäktige öfverlemna till helsovårdsnämden.
— Jernarb. O. A. Petterssons ansökan om infäste å tomten nr 6 i Klinterotens 4:e qv. bifölls af fullmäktige.
— Anmälningar hade inkommit att i helsovårdsnämden utsetts till ordförande rådman Torpadie och till v. ordf. kamrer Ihre, samt i bygnadenämden till ordf. rådman Tiberg.
— Från helsovärdsnämden hade inkommit länsveterinärens berättelse om kontrollen öfver till salu hållna animala födoämnen under är 1888. Dat framgår deraf, att till försäljning förbjudits eller såsom till menniskoföda otjenliga konfiskerats köttet af 9 nötkreatur, 9 kalfvar, 1 svin samt 1 häst.
Köttet af de saluftSrbjudna nötkreaturen har i allmänhet varit magert och i öfrigt företett sådana förändringar att länsveterinäreu antagit djuren sannolikt hafva lidit af benskörhet samt i följd deraf nedslagtate. Kalfköttet visade sig löst och sladdrigt och hästköttet var i förskämning stadt. Som veterinären ej ansett sig berättigad konfiskera en köttvara, såvida densamma ej varit skämd eller som menniskoföda skadlig, har hen endast förbjudit dess försäljning, enär köttets mindre aptitliga utseende likaväl kunnat orsakas af oriktigt tillvägagående vid slagtningen som af sjukdom.
— Domkyrkorådets skrifvelse med anledning af en skada på stora ringklockan, förorsakad genom den i tornet uppsatta elektriska klämtapparaten, hade framkallat en längre utredning af drätselkammaren, som vid afprofning funnit klockans ljud vara fullkomligt rent och o3kadadt och som ansett de anmärkts skadorna, hvilka i förhållande till klockans volym äro ytterst obetydliga, icke kunna medföra ringaste fara för klockans ljud eller brukbarhet. Kammaren tillstyrkte derför och fullmäktige beslöto hemställa att domkyrkorådet må låta vid saken bero.
Då emellertid absolut säkerhet för ett obehörigt handhafvande eller åverkan ä klämtapparaten ej finnes, så beslöto fullmäktige att apparaten äfventiom den å. klockans yttersida verkande hammaren ej vidare må på den plats, de f. n. äro uppstälda, användas.
Till åstadkommande af allarmering vid eldsvåda sarekildt för norra delen af sta den beslöto fullmäktige söka utverka sig tillstånd att a på sällskapet D. B. V:e hus på Klinten uppsätta den mindre ringklocka, som för närvarande finnes upp hängd i domkyrkans torn, utan att an. vändas, äfveneom att söka träffa aftal med någon i nyss nämda hus boende person att på telefonsignal verkställa klämtning.
— På förslag af ordföranden beslöto fullmäktige ingå till magistraten med anhållan om att magistraten måtte anvisa länpliga platser för ailastning af den snö, som måste föras från torg och gator.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Februari 1889
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *