Landsbygden. Öja.

(Bref till denna tidning.)
Öja, 14 Jan.

Blåbandsforeningen Framtidens hopp i Öja höll sitt årsmöte måndagen 7 dennes, då föredrag hölls af lägenhetsinnehafvaren S. J. Andersson, Burgsvik, som till grund för sitt tal valt verserna 6 och 7 i Ordspråksbokens 31 kapitel. Dernäst uppträdde metodistputor A. Hultqviat med en allvarlig och kärleksfull inbjudan till de utom stående att sluta sig till nykterhetsvännerna, med försäkran om broderlig kärlek samt hjelp och stöd mot frestelserna som komma i deras väg. Vidare hölls öfverläggning om två frågor, den ena mest afsedd för lokalförhållandena på platsen, och den andra: Huru bör tillvägagås för nykterhetssakens bättre framåtskridande? Till sist, hölls föredrag af den varmt nitälskande nykterketsvännen kyrkoherden N. P. Gadd i Öja med anslutning till konung Davids 133 psalm: huru ljufligt och godt är det att bröder bo tillsammans, förmanande och uppmuntrande dermed föreningsmedlemmarna till allvarligt och endrägtigt arbete, samt inbördes broderlig kärlek.
Styrelseval företogs derpå och i stället för den förutvarande ordföranden, som afsagt sig uppdraget, invaldes lägenhetsinnehafvaren Andersson, Botvide i Öja, och till sekreterare J. N. Vessman, Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *