Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
För oloflig handel har O. A. Gustafsson, Myrungs i Linde, dömt. att böta 25 kr.

Norske skepparen A. Larsen har dömts att böta 75 kronor för oloflig handel med fisk från sitt fartyg i Klinte.

För våld och ärekränkning ha Maria Hansson, Krokstäde i Tofta, och husbonden Alfr. Baeckström derstädes dömts att böta, den förra 10, den senare 25 kronor. B. hade tilldelat H. ett slag för munnen och H. hade med anledning deraf utfarit i smädlige yttranden mot B.

Norra häradsrätten.
Stöld från vrak. Befälhafvaren å engelska ångaren York City, hvilken i December 1887 strandat vid Salvoren hade uppdragit åt Neptunbolagets agent å Fårö, handlanden Michael J. Ekström, ångarens bergning. Denne hade i sin ordning åt Johan Teodor Karlsson jämte andra personer lemnat tillstånd att på vissa vilkor berga ångarens last af hafre, men förbjudit dem att bergs något annat som tillhört ångaren. Karlsson hade emellertid, under det han var sysselsatt med att upphämta hafren, tillegnat sig derefter hemfört en trumma af väf, som fastnat i den kasse, hvarmed upphämtningen skedde. Härför dömdes han till 6 månaders straffarbete samt ett åra fötlunt af medborgerligt förtroende.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *