Från landsbygden. Rone.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Rone, 30 November.

Burskretsen
har haft möte i Rone skolhus. Sedan mötet öppnats på öfligt sätt, gåfvos tvänne lektioner, nämligen i bibl. historia af skoll. O. N. Lindgren, Burs, och i åskådningsöfningar af lärarinnan Ottilia Cederlund, Ronehamn. — Såsom diskussionsämnen hade uppståtts två frågor:
1:o Äro s. k. blindkartor oundgängliga åskådningsmaterial vid den geografiska undervisningen? och
2:o Är det till något gagn för hem och skola, att Folkskolestadgans 51 paragraf angående skoltvånget strängt tillampas?
Bägge frågorna inleddes af skoll. K. Qviberg, Garda. Efter en liflig öfverläggning antogs såsom svar på företa frågan följande resolution:
Blindkartor äro visserligen icke oundgängliga, men val nyttiga såsom utgörande ett medel, hvarigenom barnets uppmärksamhet sporras och dess iaktagelseförmåga och lokalsinne öfvas.
Såsom svar på den andra frågan antogs den deröfver förda diskussionen, af hvilken halvtideakligen framgick, att de i paragrafen nämda förberedande åtgärderna, varning dels af skolrådets ordförande, dela af hela skolrådet äfvensom förhörs anställande med de barn, som föregifvas erhålla undervisning i hemmen, borde tillämpas nå strängt som möjligt. Nyttigt ansågs äfven vara, att föräldrarna gjordes oppmärksamma på lagens innehåll, emedan mångas pliktkänsla rörande deras barns skolgång derigenom skulle väckas, Äfvenledes borde man låta sig vara angeläget, att mån, som verkligen intresserade sig för skolan, invaldes i skolrådet, samt att föräldramöten anordnades. Men äfven paragrafens sista stadgande, barnens skiljande från föräldrarna, ansågs böra vinna tillämpning, dela emedan detta stadgande såsom varande lag borde efterföljas, dels emedan gent emot tredakan hos en del föräldrar som mera se på min egen tillfälliga fördel än på sina barns bästa och gent emot hvilka barnens rätt bör skyddas, ingen annan åtgärd bjelper, och dela emedan det på många skulle verka helsosamt att i detta fall se verkan af lagens etränghet. Dock borde denna sista åtgärd vidtagas blott i yttersta nödfall; ty om paragrafen i denna del strängt tillämpades, uppstods fatt afvoghet från föräldrarnas sida mot skolan, hvarjämte kommunerna finge underhålla i skolan en mängd barn af mindre bemedlade föräldrar.
Beslut fattades att ett möte skall hållas i början af hvarje termin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *