Från sjön.

Skeppet Meridian, kapten Ekelund, inkom i fredags till Savannah, U. S., från Punta Lara, för att lasta på Buenos Ayres. Allt väl ombord.
— En bergningshistoria omtalas sålunda i S. D. S.: I onsdags vid middagstiden inkom till Malmö galeasen Peter, hemmahörande i Barth och på resa från Aalborg till Stralsund i barlast. Galeasen hade på natten blifvit öfverseglad söder om Dragöre fyrskepp af en dansk brigg, på hvilken galeasens kapten, W. Moritz, och hans två besättningskarlar upptogos. Galeasen hade nämligen fått en svår stöt, så att hela förriggen ramponerats och man fruktade att fartyget skulle gå till botten. Emellertid signalerades från briggen efter lots från Dragör, sedan kapten M. upptäckt att hans fartyg ännu flöt, för att han med lotsarnas tillhjelp ånyo skulle komma i besittning af skutan. Då lotsbåten anlände och dess besättning fick veta hvarom frågan var, lemnade den dock helt enkelt kaptenen och hans besättning åt sitt öde samt seglade till den öfvergifna galeasen och tog den som god pris. Enär babords förvant var afbräckt, blefvo lotsarna tvungna att fortsätta den kurs fartyget hade och inkommo derför hit med sitt byte. Kapten Moritz och hans besättningskarlar lyckades slutligen få hyra en fiskarebåt, som förde dem hit, dit de anlitade ett par timmar efter galeasen.
— Briggen Heldine, kapten Abraham Hansen, hemma i Sandefjord, på resa från Lovisa med trälast, har med båda masterna kapade i onsdags inbergats till Resö af koster-lotsar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *