Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Södra Gotland, 29 November.

Borttappadt barn. En högst ovanlig händelse tilldrog sig för någon tid sedan i Öja socken. Vid en gård skulle en nyss född verldsmedborgare, erhålla dop, hvarför slägtingar och vänner inbjödos att deltaga i akten, som skulle försiggå i kyrkan, dit man också färdades, åkande. Allt gick lyckligt och väl, tills man kom på hemvägen, då men helt plötsligt saknade ingen mer och ingen mindre, än sjelfva barnet som nyss erhållit dopet. Allmän uppståndelse, naturligtvis. Kuddar, sjalar och kläder, hvarmed den lille var ombonad, genomsöktes, men förgäfves. Dan qvinna åt hvilken var anförtrodd vården om barnet, var nära att svimma af ångest och förskräckelse ökar missödet. Ändtligen anlände en skjuts som kört efter, och nu blef det upplyst att barnet fans, friskt och oskadadt i deras ägo; de hade bokstafligen hittat den lilla på landsvägen, och sedan i sina egna kläder insvept barnet.

På tal om barndop, rann mig just i minnet en liten episod från ett sådant i Hamra socken. Gästerna voro församlade, en i huset nära beslägtad qvinna tog barnet, och så bar det i väg till kyrkan. Dopförrättaren började och kommen till det ställe der sjelfva dophandlingen skulle försiggå, frågade han qvinnan hvad barnet skulle heta? Hon framlemnade nu till presten en papperslapp hvarpå stod skrifvet ungefärligen så här: Y. — har betalt sin skuld kronor — som härmed qvittes af etc. Pastorn upplyste nu om misstaget, och framstälde ånyo sin fråga till qvinnen, som stod der slagen med häpnad. Lyckligtvis befann sig någon i sällskapet (föräldrarne till barnet voro ej närvarande) som hade hört namnet. Misstaget med namnsedeln hade uppstått derigenom att denna som varit lagd i ett öppet fönster, hade förts derifrån af vinden, och när afresan till kyrkan skulle äga rum, fick man tag i qvittot i stället.

Hastigt dödsfall. En arbetarehustru från en socken på sydöstra Gotland afled för några dagar sedan mycket hastigt. Hon satt nämligen till bords i sällskap med, — bland andra — sin broder som var på besök, och hade nyss slutat sin måltid, då hon efter att hafva tackat Gud för mat, vände sig, sittande på stolen, ifrån bordet och föll med detsamma medvetslös till golfvet. Kort derefter var hon ett lik. Den aflidnas man befinner sig i Amerika, och hon var hemma och skötte jorden, med tre små barn vid sin sida.

Hård orkanlik storm, i tisdags förorsakade åtskilliga oordningar bland fiskarebåtar o. d. som slungades flere famnar från sina platser och sönderbrötos; gärdesgårder, på hela sträckor, jämnades med marken, tegelpannor, fönsterruter m. m. susade stundtals i luften, till stor fara för dem som voro i närheten. Fartygen på sjön länsade allt hvad skoten höllo.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *