Enligt hos Konungens Bafallningshafvande

gjord anmälan, har tillfälle blifvit heredt för några dugliga arbetare att vid en uti s. k. Handskmyr i Träkumla socken nu påbörjad tillverkning af bränntorf, medelst biträdes lemnande vid torftillverkningen emot dagspenning af 1 50 öre, inhenta kännedom om beredning at s. k. tramptorf, efter anmälan hos den antagne förman nen vid detta arbete Anders Torkelsson från Skåne, boende hos hemmansegaren O. Cedergren Ingvards i nämnde socken; och då medelst användande af denna arbetsmetod, utan behof af machin eller annan kostsam redskap. åstadkommes en för hvarjehanda behof särdeles användbar och god bränntorf, har Konungens Befallningshafvande som anser af framstående vigt för orten att ifrågavarande arbetssätt blir allmän, nare bekant å landsbygden, velat fästa länets innevånares särskilda uppmarksamhet på det här erbjudna tillfället att få inlära en nyttig näring.
Visby Landskansli d. 21 maj 1874.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Maj 1874
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *