Från landsbygden. Vamlingbo.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Vamlingbo, 30 Okt.

Vid Oktoberkyrkostämman godkändas inkomst- och utgiftförslaget för nästkommande, år, dervid det befann att inkomsterna utgjorde 755 kronor och utgifterna 356 kronor. Anmärkas må att i inkomsterna voro upptagna 300 kubikfot korn till ett pris at 2 kr. för fot tillhörande kyrkomagasinet, hvilka stamman beslöt skola försäljas. För vidmakthållande och utvidgande af planteringarne å kyrkogården anslogs ett belopp af 5 kr. årligen i 5 år. Vidare beslöts att kyrkan invändigt skulle hvitlimmas, sedan det efter anmälan hon vederbörlig myndighet, blifvit utrönt, huruvida de å väggarna i kyrkan befintliga målningarna voro af något konstnärligt värde eller icke. Stämman frånsade sig dock i händelse dessa skulle bibehållas, all dermed förenad kostnad. Skolans stat, upptagande 916 kr. och utgifter 1,230 kr., godkändes.
Sundre församlinge messkrud, skulle, då tillåtelse erhållits att jämväl i Vamlingbo få begagna densamma, på församlingens bekostnad repareras för ett belopp ej öfverstigande tjugu kronor.
Slöjdskola beslöt stämman i enlighet med biskopens önskan att inrätta, och skulle genom inköp af diverse materialier densamma sättas i tillfälle att med nästkommande vårtermin få börja sin verksamhet. Undervisningen skulle omfatta enklare husslöjd, såsom sticka, sy, lappa o. d.
Derefter vidtog den ordinarie kommunalstämman, och inhämtades af det upplåsta förslaget, att utgifterna belöpte sig till 736 kronor, och skulle, då inkomsterna afdragits, ett belopp af 669 kronor uttaxeras på fyrk. Förslaget gillades af stämman. Härefter företogs val af brandstodsvärderingsmän samt godman för granksning af förmyndareräkenskapar, och uteågs till denna senare befattning för 5 år hemmansägaren N. L. Olsson, Nora.
Hundskattefrågan företogs nu till behandling, dervid af de stundom rätt skarpa meningsbytena framgick att olika åsigter i fråga om nämda skatt voro gällande. Vid företagen omröstning segrade de som ville ha skatt. Nu skulle beloppet af skatten bestämmas, men äfven här vore meningarna delade, ty en ville halva 15 kr. för djur [det högsta lagenliga], en annan 10 kr. o. s. v. Omröstning begärdes och 15-krone-förslaget blef slopadt. Frågan om 10 eller 5 kr. framträdde nu och slutet på visan blef att röstlängden ånyo måste fram, dervid 10-kronongörslaget segrade, hvilket alltså blef stämmans beslut.
Af skolrådet framstäldt förslag om utvidgande och förbättrande af sockenbiblioteket blef af stämman afslaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *