Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Södra Gotland, 1 November.

Ett olyckstillbud af ganska allvarsam art yppade sig en dag på en bondgård, der man för tillfället var sysselsatt med tröskning. Skrämda af ett i närheten afskjutet bösskott, skyggade hästarne och kommo i sken för tröskverket, och då körsvennerna voro ett par 7 till 8-åringar, bör det ej förundra någon att de under högljuda rop och stor förskräckelse rusade ut på gården, lemnande alltsammans åt sitt öde. Ett per oxar, som äfven användes som dragare, voro hardt nära att förlora bakbenen af den påträngande bommen. Bonden på gården, som sysslade med halmen på logen, sprang i största hast ut den bakre vägen från ladan och in i tröskhuset, der han omsider genom stora ansträngningar lyckades hejda de skrämda djuren. Tröskverket ramponerades betydligt, kuggar, hjul, slagur o. d. lågo huller om buller i ladan kringströdda, och en lycka i olyckan var att ej bonden sprang igenom främre laddörren då han otvifvelaktigt lått göra bekantskap med de framdansande slagorna.

Nämdeman Smitterberg från Alskog, som en längre tid (längst af de nuvarande nämdemannen) tjenstgjort vid södra häradsrätten har vid det nu afslutade sammanträdet på egen begäran blifvit från denna befattning entledigad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *