Vederlagdt rykte.

För några dagar sedan spreds här i staden ett rykte att löjtnant Emrick Rosell skulle hafva omkommit uti en vid hans egendom, Myrungs i Linde, belägen ångqvarn. Vi kunna imellertid nu upplysa att berätelsen om den sorgliga tilldragelsen lyckligtvis icke äger en skymt af sanning, emedan personen i fråga frisk och oskadad, t. n. vistas i Wisby. Antingen detta rykte tillkommit af elakhet eller lättsinnigt skämt så är upphofsmannen dertill lika klandervärd, och de personer, hvilka låta narra sig att sprida dylika nyheter, äro ej heller utan skuld. Men att en tidning, hvilken väl alltid bör föra sanningens språk, är nog obetänksam att bjuda allmänheten på notiser af sådan beskaffenhet, att de ställa till oro och villervalla, det är lindrigast sagdt oförsvarligt!
Vi hade häromdagen näml., tillfälle att skåda hurusom red. af ett visst notisblad slukade en kolossal anka, med en så glupsk aptit, att följden deraf torde blifva en stark indigestion.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Maj 1874
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *