Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Målet mot bagare N. Lindbom om ansvar för grof och uppenbar vårdslöshet mot borgenärer förevar i dag ånyo. Svarandens ombud, sakföraren Stenmark inlemnade ett skriftligt svaromål, den han bestred alla de i stämningen gjorda påståendena. Gäldenären hade ej fortsatt sin rörelse och upplånat penningar tör att fördröja konkursen, ty konjunkturerna, som varit svåra, hade han hoppats skola hö bättre; ej heller hade han gynnat någon af borgenärerna framför de andra. Den lösegendom han skulle ha afhändt sig hade han gjort sig at med för att täcka en lagsökt skuld och detta hade föröfrigt varit så långt före konkursen, ett det ej kunde betraktas såsom brottsligt. Om svarandens egendom under senaste tiden ej varit brandförsäkrad berodde detta på glömska, som ej var brottslig. Bokföringen hade varit et utförlig den för affären behäfta och sådan svarandens fader användt.
Käranden anhöll om uppskot, som beviljades på 14 dagar.

En riktig poliskund tycks f. artilleristen Otto Bernhard Svensson bli. Nästan ingen rättegångrelag går förbi utan att han har något mål före. I dag var det ej mindre än två. Först det förut omtalade rörande misshandel af frälsningssoldaten Lina Hallberg, som genom ombud företedde intyg från doktor Björkman att hon på armarna haft märken efter nyp. Som vittne hördes maskinisten Karl Johan August Johansson, hvilken intygade att svaranden burit hand på målsägaren. Vidare hade Svensson, likaledes utanför Oskarssalen, gifvit ynglingen Olof Runsten en spark i magen, så att han enligt läkarebetyg måst intaga sängen. Han nekade ej, men sparken hade ej varit ämnad åt Runsten. Denne begärde för sveda och värk 25 kronor, som bestredos af Svensson. Åklagaren yrkade ansvar å honom för våld mot person, samt på grund af hans uppträdande vid rättegångstillfället, för fylleri inför domstol. Svensson nekade till att han var full. Han dömdes för förra våldet till 20 kronors böter för det senare till 40 kronor jämte begärd ersättning.

För brott mot ordningsstadgan var instämd förre artilleristen Karl Johansson Han hade genom ett fönster i andra våningen till kronomagasinet vid Strandgatan vräkt ut ett kärrlass kalkgrus, som dammat duktigt kring på gatan. Svaranden menade att han blott handlat på befallning af sin arbetsgifvare. Han frikändes.

För olofligt tillgrepp voro instämda snickeriarbetaren J. A. Johansson-Vickström från Kyrkebys i Hejnum och pigan Anna Maria Funk hos bagare Lyherg härstädes. Den förre hade från kringgående handlanden Markus Zakarias tillgripit en fruntinunersylletröja, värd 5 kronor, och gömt den ute vid vattenfallet i palissaderna. Han påstod sig varit berusad vid tillfället. Den senare hade, enligt anmälan, tagit en yllefilt, en kudde och ett linnelakan från husbonden. Tillgreppet af filten, som hon gifvit åt sjömannen Rudolf Alfveby, erkände Funk, men ej hvad beträffade kudden och lakanet. Målet mot Vickström uppsköts, Funk dömdes att böta 30 kronor.

Oljudsmålet mot Johan Johansson, P. Löfgvist och Olsson förevar i dag ånyo. Extra poliskonstaplarna Nyman och Karlbom vittnade att oväsen förts vid Nikolairuinen, artilleristen Blomgvist, att svarandena väl skrattat åt något roligt men ej fört oljud. Uppsköts för Olssons hörande.

För försummad anmälan om handel dömdes Karolina Lindal att böta 5 kronor.

Utslag föll i dag rörande det ett par gånger omnämda slagsmålet vid Södertorg, och dömdes Berglund och Jonasson att böta 10 kronor för fylleri, Berglund, Jonasson och Sköld 15 kronor för förargelseväckande beteende, samt bröderna Henriksson 5 kronor hvardera för lindrigt våld.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *