Wisby hamn.

Sistl. Söndag hitkom kaptenen vid Väg- och Vattenbyggnadskåren A. Blix får att besigtiga och afgitva utlåtande öfver de skador som under sistl. vinters svåra och långvariga stormar inträffat på nya vågbrytarebyggnaden (sammanbindningsarmen) vid Wisby yttre hamn. Kapten B. har härom tvänne gånger sammanträffat med Hamndirektionen, första gången i Måndags, då hamnarmens n. v. tillstånd togs i åskådning, samt i torsdags föra återresan till fastlandet. Kakpten B:s resultat af undersökningarne kan f. n. ej angifvas närmare än att ganska betydliga fårstärkningsarbeten komma att erfordras får ett varaktigt bestånd af byggnaden samt att en del af dessa arbeten ofördröjligen erfordras och kommer han innan kort att afgifva sitt skriftliga utlåtande såväl deröfver som öfver kostnaden.

(W.-P)
I tisdags var kapten Blix och besigtigade den nya bryggan i Slitehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *