Utdikning af Vidaugers myr.

Vid det sistl. måndag, den 4 dennes å Hallfreda utlysta sammanträde med delägarna i Vidangers myr och andra intill denna närbelägna vattensjuka trakter voro nästan samtliga, till antal några och trettio delägare närvarande.
Vid sammanträdet hade äfven infunnit sig landshöfdingen, grafve Horn, som på hr Nilssons å Rosendal gjorda hemställan behagade åtaga sig att leda förhandlingarna, hvarvid hr grefven, med afseende på färenämde utdikningsföretag, meddelade åtskilliga särdeles vigtiga upplysningar, hvilka hade till följd, att delegarne genem komiterade skulle hos regeringen begära 2000 kronor, utan återbetalningsskyldighet, af det underslödsmedel, som riksdagen anslagit till vattenaftappningar, samt 10,000 kronors amorteringslån. För ritdikningens verkställande anses 20,000 kronor vara behöftiga. Arbetet skall, om möjligt, påbörjas redan i år. Delägarne uti nämde myr äro flertalet från Follingbo och Akebäck samt några från Roma och Barlingho socknar.
Denna utdikningsfråga väcktes redan för ett tiotal år sedan. Bland de personer, hvilka arbetat för framgången af detta nyttiga företag har isynnerhet kommissionslandtmätaren L. Fegræus, genom ospard möda och ihärdighet, mycket bidragit till frågans lyckliga lösning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *