Offentlig auktion.

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 6 nästlidne Juli förordnat, att förra hospitalslägenheten nr 55 Lylof Smitts åker vid Visby stad skall å offentlig auktion till den högstbjudande försäljas under de vilkor, Kungl. brev vet den 29 Maj 1874, kungjorda genom Kungl. Kammar Cullegii cirkulärbref den 14 Augusti samma är, bestämmer, kommer genom auktion, som onsdagen den 24:de nästkommande October kl. 12 på dagen förrättas såväl inför Konungens Betallningshafvande här i landskontoret sona ock af Magistraten å rådhuset i Visby, ifrågavarande lägenhet att till försäljning utbjudas på följande af Kungl. Domänstyrelsen stadgade vilkor, neml.:
att lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1889 i det skick den då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättighe ter och skyldigheter Kungl. Maj:t och Kronan egt till den arrendator eller brukare, som vid samma tid alträder lägenheten; att köpeskillingen, för hoars behöriga erläggande bör vid auktionen afiemnas en af minst två personer, en för begge och begge för en, ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten af Konungens Befallaiagshafvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet; dock att köpare, som sådant åstundar, skall ega att, efter derom vid auktionen gjord anmälan, i länets rånteri inbetala köpeskillingen andar lop. pet af sex år med en sjettedel årligen; hörande i sådant fall första sjettedelen betalas vid tillträdet samt bene och en af de återstående sjettedelarne sedermera vid midfastan hvarje år; att högsta anbudets antaglighet kommer att underställas Kongl. Maj:ts nådigs pröfning, att försäljningen eger rum utan förbehåll af någon kronotionde eller sådan grundränta som utgår endast af kronoskatteegendomar; att köpebref utfärdas, så snart köpeskillingen blifvit erlagd eller, i händelse köparen, på sätt ofvan är sagda, förklarat sig vilja inbetala densamma under sex års tid, första sjettedelen deraf blif vit betald och för återstoden aflemnad behörige bevittnad skuldförbindelse, å hvilken minst två vederhäftige personer, en för begge och begge för en, tecknat borgen såsom för egen skuld; att sedan köpebref meddelats, lägenheten kommer att ikläda sig natur af allmänt frälse samt utgöra de lägenheter af dylik natur författningsenligt åliggande onera och utskylder med undantag af kronotionde; samt att köparen ensamt skall vidkännas lagfarts- och andra med köpet förenade kostnader.
Visby i Landskontoret den 4 Augusti 1888.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *