Från landsbygden.

(Bref till Gotl, Allehanda.)
Södra Gotland 23 Aug.

Med rågens afmejande äro nu landtmännen som bäst sysselsatta å södra landsbygden, der detta arbete redan i senare hälften af förra veckan tog sin början på åtskilliga ställen. En utomordentlig brådska råder nu, för att kunna få skörda, tröska och sådemelst erhålla råg till utsäde. En och annan har visserligen redan börjat sin rågsådd med utsäde af fjorårets skörd, men dessas antal är högst fåtaligt, hvadan landtmännen i år får nöja sig med en sen sådd till följd af den sena skörden. Brist på arbetsmanskap i dessa brådskande dagar förspörjes äfven här och hvar. Beträffande rågskörden kan sägas att den i allmänhet lofvar att lemna en jämförelsevis god afkastning.

Rörande det förut i denna tidning omnämda plankfymdet som gjorts å sydliga delen af ön, kan jag nu ytterligare meddela, att planken utgjort däckslast å engelska ångaren Newburgh som varit på grund utanför Rone, men med egen hjelp kommit flott. Sedan fartyget blifvit svårt läck, har däckelasten kastats öfver bord ungefärligen VSV riktning från Hoburgs fyr, emellan Gotland och Ölands södra udde. Genom konsul öfverberg å Ronehamn, anmäler sig nu Engelska assuransbolaget Loyds som ägare till planken, sedan äganderätten vederbörligen blifvit styrkt och den uppgiftna stämpeln befunnits stämma öfverens med plankets stämpel. Såsom något ovanligt, kan antecknas att en särskild razzia eller visitation i dagarna blifvit verkstäld i åtskilliga plankhittares hemvist af ett par personer, dervid på åtskilliga platser anträffats plank som omsorgsfullt varit förvarade i höet å ladugårdsloftet m. fl. ställen, utan att anmälan i vederbörlig ordning blifvit gjord af upphittarne.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *