Prins Karl

anlände, som bestämdt var, hit i går morgse strax efter kl. 6 med ångfartyget Visby efter en särdeles behaglig resa. På kajen hade samlats en tät menniskomassa, som väntade för att få se prinsen stiga i land. På ångarens akterdäck församlade sig så småningom landahörding Poignant, öfverste von Hohauhausen, öfverstelöjtnant Schartau, major Stål, borgmästare Een m. fl. för att helsa prinsen välkommen. Efter en stund infann sig emellertid prinsens uppvaktande kavaljer, löjtnant Ribbing, med underrättelse att prinsen ej ämnade stiga i land förrän vid 8-tiden.
Folkmassan stod hela tiden tåligt väntanda på stranden. På utsatt tid infunno de sig ofvannämda personerna jämte ännu ett par officerare. Efter någon stunds förlopp kom prins Karl hurtigt uppspringande på akterdäck, der kan föret hetsade landshördingen och de högre militärerna, hvarpå de öfriga personerna blefvo förestälda honom.
Under fifligt samtal med än den ena, än den andra uppehöll sig prinsen ungefär en qvart ombord, hvarpå han sade farväl och i sällskap med landshöfdingen och löjtnant Ribbing begaf sig gående uppåt staden, naturligtvis åtföljd af den nyfikna folkhopen, som dock hölls på vederbörligt afstånd af polisen.
Vägen togs nu ut efter strandpromenaden in i botaniska trädgården. Från paviljongens veranda tog prinsen den vackra utsigten och trädgårdsanläggningarna i betraktande. Promenaden slutade omkring kl. 1/2 10 vid landshördingeresidenset, der frukost intogs, till hvilken, utom de ofvannämda personerna biskop von Schéele samt kammarherre af Burén, löjtnanterna Åkerhielm och Fahnehjelm, hvilka också varit bland de uppvaktande voro inbjudna. Efter en stund hämtades prinsen i en af prinsessans vagnar ut till Fridhem, dit han åtföljdes af löjtnant Ribbing och kammarherre af Burén, hvilken med anledning af furstebesöket anlandt till Visby Återkomsten till staden skedde vid 1/2 3-tiden, då bland annat telegrafen besöktes.
Omedelbart härefter utreste prinsen i droska från Hägg & Johansson till Furubjers, dit han anlände klockan strax efter 1/2 6 på aftonen, då middag intogs.
Prins Karl kommer icke in till Visby i dag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *