Från sjön.

(Meddeladt af grossh. Karl Molander.)
Skonert Konfidentia, kapten Schultz, passerade härförbi i går middag på väg till Fagervik, Sundsvarsdistrikt, för intagande af last på Rostock.
— I Visby hemmahörande barkskeppet Georg & Ludvig, kapten Israelsson, på resa från Sundsvall till Grimsby med trälast inkom läck i Helsingborgs hamn i onsdags eftermiddag samt får der lossa och reparera.
— Från Kappelshamn inkom i tisdags qväll till Ystad skonerten Favoriten, kapt. Hägvall, med last af slipars till Ystadsjernvägarne. Samma fartyg har varit der med slipers 2 gånger förut i år, i Maj och Juni.
— Enligt till ångbåtskommissionärsfirman N. C. Carlsson & komp. i Stockholm ingånget telegram har ångaren Wilhelm Röhss, hvilken underhåller förbindelsen mellan städerna Sundsvall och Pite, i torsdags grundstött på Bredskär norr om Ratan. Ångaren sjönk genast, men passagerare och besättningen räddades. Dykeribolagets ångare Neptun har afgått till strandningestället.
— Amerikanska korvetten Entetprise grundstötte i onsdags våldsamt i Dröbakssund. För att lemna bistånd har ångaren Mjölner afgått från Kristiania.
Ingen läcka förefinnas. Kanonerna lämpas akteröfver. Korvetten lossar 100 ton kol.
— Vid 1/2 3 tiden i torsdags e. m. utanför Grafvarna grundstötte alldeles in på land, briggen Emil, kapten Bergström, på resa från Hartlepool till hemorten Sundsvall, barlastad. Ångaren Händig från Helsingborg jämte en Switzerångare från Helsingör anlände oförtöfvadt och underhandlingar om flottagning inleddes, men briggen kom vid 6-tiden flott, utan att behöfva anlita hjelp. Den varpade sig ut och fortsatte färden genom sundet.
En bergarelön af 1,600 kr. lär ha begärts, men kaptenen menade, att han nog sjelf skulle taga sig fram, och det gick, som man ser.
— Under Maj månad ha förolyckats 85 segel- och 10 ångfartyg. Med afseende på nationaliteten voro af dessa 33 engelska, 15 norska, 10 tyska, 9 nordamerikanska, 9 belgiska (alla ångfartyg), 8 franska, 4 italienska, 2 portugisiska) samt 1 hvardera af resp. dansk, holländsk, österrikisk-ungersk, rysk och svensk nationalitet. Af seglande fartyg gingo förlorade genom strandning 33, kollision 8, eld 5. 9 sjönko, 16 abandonnerades, och om 6 hade man ej den ringaste kunskap om deras slutliga öden. Af ångfartygen strandade 5, 3 förolyckades genom kollision, 1 sjönk och 1 kondemnerades.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *