Handelsregistret för Visby stad.

År 1888 den 4 Juli intogos i handelsregistret för Visby stad anmälanden af:

 1. Gustaf Christian Ferdinand Forsberg att fortfarande idka urmakeri- och handelsrörelse under firma Gustaf Forsberg.
 2. Hjalmar Axel Albin Eklund att fortfarande idka gelbgjuterirörelse under firma Hj. Eklund.
 3. Carl Johan Ohlson att fortfarande idka handelsrörelse under firma C. J. Ohlson.
 4. Johanna Emilia Myrsten att fortfarande idka handelsrörelse under firma Emma Myrsten.
 5. Emmy Mathilda Pallin, född Holmström, att fortfarande idka handelsrörelse under firma Emmy Holmströms Tobakshandel.
 6. Gotlands Mejeriaktiebolag: att den 23 Februari 1883 antogs och den 16 Mars s. å. faststäldes af kongl. Maj:t bolagsordning för nämnda bolag, som har till ändamål att inom Gotlands län uppköpa och uti mejeriet förarbeta mjölk och grädda till smör och ost: att det tecknade aktiekapitalet utgör 18,150 kronor, fördeladt å 605 aktier, hvardera å 30 kr. stälda till viss man och till fullo inbetalda, att tillkännagifvanden tör aktieegarne skola införas i ortens tidningar: att bolagets styrelse, som bar sitt säte i Visby, utgöres af Jacob Ohlsson, Kyrkeby i Etelhem, Nils Jacobsson Kyrkljutves i Vänge, Olof Reinhold Pettersson, Liffride i Stånga, Johan Waltlid Smedberg, Möllbos i Halla, Lars Johan Eklund, Dune i Dalhem, Christian Petter Otto Olofsson, Sojdeby i Fole, och Oscar Myhrman å Roma Kungsgård: samt att endast verkställande direktören, f. n. Oscar Myhrman, eger rätt att teckna firman.
 7. Gotlänningens Tryckeri Aktie Bolag: att den 9 Februari 1886 antogs och den 12 Mars s. å. faststäldes af Kongl, Maj:t bolagsordning för nämnda bolag, som har till ändamål att utgifva tidningen Gotlänningen samt idka tryckerirörelse: att det tecknade aktiekapitalet, deraf 93 procent äro inhetalta och återstoden skall vid anfordran erläggas, utgör 13150 kronor, tördeladt å 263 aktier, hvardera å 56 kr. och stälda till viss man: att tillkännagitvanden för akties. garne skola införas i bolagets of vannämda tidning: att styrelsen utgöres af handlandena Anton Selim Schenholm, Johan Wiktor Oskar Pettersson, Carl Johan Björkander och Per Axel Fahlström, fabriksidkaren Pehr August Hellgren och redaktören Per Gustaf Viktor Pallin, alla i Visby: samt att Anton Selim Schenholm ensam eger rätt att teckna firman.
 8. Gotlands Jernvägsaktiobolag: att den 30 November 1875 antogs och den 18 Januari 1876 faststäldes af Kongl. Maj:t bolagsordning för nämnda bolag, som har till ändamål att å nu mera anlagd jernväg emellan Visby och Hemse »och möjligen bibanor» underhålla regelbunden fart med lokomotiv till personers och varors fortskaffande att det tecknade aktiekapitalet utgör 657,400 kronor, fördeladt å 6,574 aktier, hvardera å 100 kr. stälda till viss man och till fullo inbetalta: att tillkännagifvanden för aktieegarne skola införas i Post och Inrikes Tidningar och de i Visby utkommande tidningar: att styrelsen, som har sitt säteri Visby, utgöres af f. d. auditören Carl Suno Engström, länsbokhållaren Johan Oscar Malin, kronofogden Carl August Bokström, häradshöfdingen Alfred Waldenström, redaktören Johan Josef Ossian Jeurling och handlanden Fredrik Axel Ekmas, alla i Visby: samt att, utom styrelsens samtliga medlemmar i förening, ordföranden f. n. Carl Suno Engström, ensam äger rätt att teckna firman.
 9. Visby Badhusaktielbulag: att den 29 Januari 1872 antogs och den 23 Februari s. å. faststäldes af Kongl. Maj:t bolagsordning för nämnda bolag, som har till ändamål att i Visby uppföra och underhålla en badinrättning: att det tecknade aktiekapitalet utgör 10,000 kr. fördelade å 1000 aktier, hvardera å 10 kr. stälda till viss man och till fullo inbetalte: att tillkännagifvanden för aktieegarne skola införas i allmänna tidningarna: att styrelsen, som har sitt säte i Visby utgöres af Carl Magnus Dagerman, Johan Axel Jacob Pettersson, Anton Herman Pettersson, Gustaf Theodor Hägg och Rosa Löfvenberg; alla i Visby: samt att först nämnde tre styrelseledamöter i förening ega rätt att teckna firman.
  Derjämte meddelas till fullständigande af förut kungjord uppgift, att Jacob Leander Kahlquist, som jemte Carl Johan Björkander och Rudolf Walter under firma J. L. Kahlquist idkar handelsrörelse, ensam eger rätt att teckna nämnda firma.
  MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *