Från landsbygden. Vamlingbo.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Vamlingbo, 7 Juli.

Biskopsvisitation.
Folk- och småskolan härstädes har i dag haft besök af stiftets biskop åtföljd af kontraktsprosten Broander, samt sin sekreterare pastor Havrén. Kort före niotiden samlades barnen i det med grönt och blommor festligt smyckade folkskohluset, der, sedan biskopen och öfriga anländt, efter af läraren förrättad bön pröfning i åtskilliga läroämnen under ett par timmars tid vidtogo, såsom innanläsning, satslära, räkning, sång och gymnastik, hvarunder biskopen äfven gjorde en titt i öfre våningen, der småkolan är belägen, för att höra de små i åtskilliga ämnen. Sedan detta var verkstält, samlades alla i folkskolan, der afslutningen ägde rum med barnen för denna termin (de som ämna afgå från skolan prörvas särskildt af skolrådet på bestämd dag), dervid biskopen med några till hjertat gående ord, ställa till såväl lärare, skolråd och föräldrar, som barnen, framhöll nödvändigheten af eu flitig och ordentlig skolgång, hvilka följder en försummad sådan medför, och huru det i första hand är föräldrars plikt och skyldighet att se till det barnen jämt och regelbundet få bevista skolan, för att der inhämta de kunskaper, som erfordras för att blifva nyttiga medborgare i samhället. Visserligen funnes det många, som menade, att barnen nu för tiden ej behöfde lära mera än kvad fordomdags erfordrats; men dessa hade ej följt med sin tid, ty meoskligheteu, ja hela verlden går framåt, och framåt måste det Gren gå i detta hänseende; det är ju en naturlig sak ; derför dålig den fader och föraktlig den moder, som på minsta vis undandrager sig att låta sina barn inhämta den kunskap som är föreskrifven. Genom en ,jämn och oordentlig skolgång, kunde skoltiden bifiva utsträckt så långt som helst, då de erforderliga kunskaperna saknades, och icke såsom många trodde blott filt fjorton eller femton års ålder. Att hedra sina föräldrar och visa dem tillbörlig aktning lade talaren barnen särskibit på hjonet, ty dern;af går det dig väl och du blir långlifvad på jorden. Till lärare och skolråd, framställa biskopen särskildt att med tålamod och saktmodighet försöka öfvertala dem som af tredska o. d. afhålla sina barn från skolan, och blott som ett sista medel använda lagen och dess tillämpning. Tal. vore förvissad om att detta bjelpte i de allra flosta fall.
Sedan biskopen med en kort bön nedkallat Guds välsignelse öfver alla, afslöts det hela med alsjungandet af en psalmvers, hvarefter barnen och öfriga Hugo tåga hem, under det ärenden af mera enskild natur rörande skolan, i närvaro af lärare och skolråd afhandlades. Derefter besågs kyrkan och kyrkogården samt inventarier, dervid åtskilliga mindre reparationer och ändringar i samråd med kyrkorådet föreslogos, hvilket å stämma påföljande deg skall behandlas.
Klockan var nu ett cell efter en kort stund såg man biskopen med flere afresa till Sundre för enahanda förrättning, och kvarsot vid fyratiden ett bibliskt föredrag skall hållas i kyrkan af biskopen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *