Genom auktion,

som anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronofogde i Follingbo skolhus lördagen den 18 nästkommande Augusti, klockan tolf på dagen, utbjudne på arrende under fyra års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid å 1893, indragna hospitalslägenheterna 2:ne egolotter tillsammans innehållande 463 qvadrat-ref 54 gv.-stänger inrösningsjord och 227 gv..ref 38 gv.-stänger afrösningsjord, jemte den vid Gudemyr belägna Lars Larssons hage om 158 gvadrat ref 37 gvadrat-stänger, tillsammans innehållande 849 gvadral-ref 29 slänger egoareal i Follingbo socken och Gotlands norra fögderi.
Nuvarande arrendet för egendomen utgör 431 kubikfot spannmål, hälften råg och hälften korn, som löses i penningar efter det i länets markegångetaxa för året faststälda medelmarkegångspris.
Anbuden skola göras i spannmål af ofvanuämnda slag, att årligen erläggas; och er håller den arrendet, hvilkeu gjort högsta antagliga anbudet. Obestämda anbud upptagas icke till pröfning. Vid auktionen skall den högstbjudande genast afienma en af två personer, hvilkas vederhäftighet är af vederbörande domare eller Konungens B efalininge• hakande bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årliga arrendeskyldigheternas fullgörande under arrendetiden, affattad i ötverensstärnonelse med stadgadt formulär.
Den kostnad, som till trädesbruk och höstsådd äfvensom till höstplöjning och gräströsådd kan vara af Kongl. Maj:t och kronan eller enskild person förskjuten, bör vid arrendets tillträdande af arrendatorn ersättas utan afdrag ä arrendesumman.
Förseglade anbud få till Konungens Befallniugsbafvande a tgif vas. Högsta anbudets antaglighet ankommer på Kongl. Domänstyrelsens pröfning.
Förslag till arrendekontrakt jemte ölrige för kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens auktuariekontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 16 Juni 1888.
Landehöfdinge-Embetet
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *