Kort fröjd.

En lustresa hit företog i söndags fjerdingsmannen Karl Alfred Nilsson från Köpings församling på Öland. Reskassan bestod hufvudsakligen af indrifna icke redovisade skatter. Fjerdingsmannen steg på i Borgholm och då han ankom hit tog han i all gemytlighet stadens sevärdheter i betraktande. Men med telegrafen hade anmälan hit ankommit om den lustresande fjerdingsmannen, och så »kneps» han af stadefiskal Jonzon utan vidare och afsändes i går afton till sitt fädernesland igen.
Stadsfiskalens polisrapport innehåller: Karl Alfred Nilsson är född den 30 Juli 1857 i Löths församling på Öland. Genom telegram, ingånget hit från kronofogde Karl Mossberg i Ölands norra. Mot underrättades stadsfiskalen härstädes att Nilsson afvikit från Borgholm i lördags och med ångfartyget Visby begifvit sig derifrån hit till staden. Hans återsändande begärdes, emedan han ej redovisat uppburna allmänna medel.
Hela saköreslängden utgjorde 1835 kr. 42 öre. Deraf hade Nilsson ej uppburit 497 kr. 45 öre, hvarjämte han påstod sig halva 250 kronor i förvar hos en bonde. Redovisat hade han 913 kronor 7 öre, hvadan 174 kronor återstodo, för hvilka han ej redogjort.
Här häktades han som ofvan sagts. Fjerdingsmansmärket hade han kastat ifrån sig på ångbåten, der det sedermera åter fans.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *