År 1888 den 23 Maj

intogos i handelsregistret för Visby stad följande anmälanden:

  1. Johan Alfred Johansson ämnar fortfarande idka skomakerirörelse under firma J. A. Johansson.
  2. Konrad Engfelt ämnar fortfarande idka stenhuggerirörelse under firma Konrad Engfelt.
  3. Didrik Adolf Malmros ämnar fortfarande idka handelsrörelse under firma D. A. Malmros.
  4. Den 14 Febr. 1876 antogs och den 31 Mars samma år faststäldes af Kongl. Maj:t bolagsordning för Visby Spritvaruförsäljningsaktiebolag, hvilken ordning ändrats genom beslut vid bolagsstämma den 19 April 1881 samt den 20 April och 6 Maj 1886, derå fastställelse meddelats den 13 Maj 1881 och den 23 September 1886. Bolaget har till ändamål att i Visby med vederbörligt tillstånd öfvertaga all utskänkning af och minuthandel med bränvin och sprit samt andra brända eller distillerade spirituösa drycker äfvensom drycker, hvilka äro dermed tillagade. Bolagets styrelse har sitt säte i Visby. Det tecknade aktiekapitalet utgör 40,000 kronor, fördeladt å 400 aktier, hvardera å 100 kronor och stälda till viss mad Aktierna äro till fullo inbetalda. Kallelse till bolagsstämma skall införas i stadens tidningar. Styrelsen utgöres af f. öfverst. löjtnanten Per Fredrik Ihre, bankkamreraren Nicolaus August Romdahl, handlanden Lormitz Nicolaus Åckander och Peter Tycho Klingwall samt länsbokhållaren Johan Oscar Melin, alla i Visby. Rätt att teckna firman tillkommer tre af styrelsens medlemmar i förening.
    MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *